1 مورد یافت شد

اثربخشی آموزش برنامه خود مراقبتی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل عوارض جسمانی ناشی از بیماری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس/زهرا دشتی

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/اثربخشی-آموزش-برنامه-خود-مراقبتی-مبتنی-بر-تئوری-رفتار-برنامه-ریزی-شده-بر-کنترل-عوارض-جسمانی-ناشی-از-بیماری-در-بیماران-مبتلا-به-مالتیپل-اسکلروزیس⁄زهرا-دشتی

مالتیپل اسکلروزیس/زهرا دشتی اثربخشی آموزش برنامه خود مراقبتی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل عوارض جسمانی ناشی از بیماری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس/زهرا دشتی اثربخشی آموزش برنامه خود مراقبتی مبتنی بر تئوری...

{date}