شناسه

عنوان

راهنمای خدمت

شناسنامه خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

16062571000

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

02531071106

16061016000

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

 

 

02531071106

16061013100

صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت

 

 

 

02531071106

16061013102

ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت

 

 

 

 

02531071106

16061013103

اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت

 

 

 

 

02531071106

16061012000

اعتبار بخشی موسسات سلامت

 

 

 

 

02531071106

16042575102

پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا

 

 

 

 

02531071106

16042575100

پایش بیماری های واگیر

 

 

 

 

02531071106

16022573108

ارائه خدمات آزمایشگاهی

 

 

 

 

02531071106

16022573105

ارائه خدمات درمانی سرپایی

 

 

 

02531071106

16022573109

ارائه خدمات تصویربرداری

 

 

 

02531071106

16032573106

ارائه خدمات درمانی بستری

 

 

 

02531071106

16042572102

صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف

 

 

 

 

02531071106

16042572103

تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

 

 

 

02531071106