هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه


شکایاتی قابل بررسی می باشد که مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارکنان باشد و همچنین:

1- مربوط به تخلف احدی از کامندان باشد.

2- مدارک و مستندات، مستدل و کافی باشد.

3- نوع تخلف مشخص باشد.