1 مورد یافت شد

اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آلپینیا (Alpinia officinarum) بر پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی تایپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزوتوسین/ فاطمه عطاری

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/اثر-عصاره-هیدرو-الکلی-گیاه-آلپینیا-(Alpinia-officinarum)-بر-پروفایل-لیپیدی-در-موش‌های-صحرایی-دیابتی-تایپ-2-ناشی-از-نیکوتینامید–-استرپتوزوتوسین⁄-فاطمه-عطاری-

استرپتوزوتوسین/ فاطمه عطاری اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آلپینیا (Alpinia officinarum) بر پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی تایپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزوتوسین/ فاطمه عطاری اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آلپینیا (Alpinia...

{date}