1 مورد یافت شد

پلمب و صدور اخطار به اماکن ناقض پروتکل ها در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-مراکز/پلمب-و-صدور-اخطار-به-اماکن-ناقض-پروتکل-ها-در-قم

پلمب و صدور اخطار به اماکن ناقض پروتکل ها در قم پلمب و صدور اخطار به اماکن ناقض پروتکل ها در قم در ۲۶۸ نظارت بهداشتی که در روز بیستم فروردین ماه توسط بازرسان مرکز بهداشت انجام شد، ۱۶ امکنه و صنف ناقض شیوه نامه های بهداشتی پلمب و...

{date}