1 مورد یافت شد

راهنمای روش تحقیق و مطالعه میان رشته ای قرآن و علوم

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/راهنمای-روش-تحقیق-و-مطالعه-میان-رشته-ای-قرآن-و-علوم-

واشیان که اشاره به مطالعات میان رشته ای حوزه های نوین در دانش دارد که بیش از یک زمینه محض دانشی را مورد مطالعه قرار میدهد مطالعات میان رشته ای ج 1: اشاره به حوزه های نوین در دانش دارد که بیش از یک زمینه محض دانشی را مورد مطالعه...

{date}