1 مورد یافت شد

هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

https://muq.ac.ir/همایش-ها/هشتمین-همایش-ملی-چالش-ترویج-فرهنگ-کتاب-و-کتابخوانی

هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در عصر اطلاعات تا ١۶ تیر ١۴٠٠ تمدید شد هشتمین همایش ملی...

{date}