1 مورد یافت شد

جلسه هیئت ممیزه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

https://muq.ac.ir/اخبار/جلسه-هیئت-ممیزه-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-برگزار-شد

جلسه هیئت ممیزه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد جلسه هیئت ممیزه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد اعضای هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قم متشکل از دکتر قدیر، دکتر پرهام، خانم دکتر حیدری، دکتر مسلمی، دکتر شریفی راد، دکتر...

{date}