12 مورد یافت شد

اطلاعیه شماره 16 - اطلاعیه چهارم بررسی مدارک افراد ذخیره

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-16-–-اطلاعیه-چهارم-بررسی-مدارک-افراد-ذخیره

اطلاعیه شماره 16 - اطلاعیه چهارم بررسی مدارک افراد ذخیره اطلاعیه اطلاعیه شماره 16 - اطلاعیه چهارم بررسی مدارک افراد ذخیره پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴...

{date}

اطلاعیه شماره 15 - اطلاعیه سوم بررسی مدارک افراد ذخیره

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-15-–-اطلاعیه-سوم-بررسی-مدارک-افراد-ذخیره

اطلاعیه شماره 15 - اطلاعیه سوم بررسی مدارک افراد ذخیره اطلاعیه اطلاعیه شماره 15 - اطلاعیه سوم بررسی مدارک افراد ذخیره پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ازسوی...

{date}

اطلاعیه شماره 14 - اطلاعیه دوم بررسی مدارک افراد ذخیره

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-14-–-اطلاعیه-دوم-بررسی-مدارک-افراد-ذخیره

اطلاعیه شماره 14 - اطلاعیه دوم بررسی مدارک افراد ذخیره اطلاعیه اطلاعیه شماره 14 - اطلاعیه دوم بررسی مدارک افراد ذخیره پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ازسوی...

{date}

اطلاعیه شماره 13 - بررسی مدارک افراد ذخیره

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-13-–-بررسی-مدارک-افراد-ذخیره

اطلاعیه شماره 13 - بررسی مدارک افراد ذخیره اطلاعیه اطلاعیه شماره 13 - بررسی مدارک افراد ذخیره بررسی مدارک افراد ذخیره آزمون پیمانی مورخ بهمن ماه 99 پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک...

{date}

اطلاعیه شماره 12 - (دومین اطلاعیه)مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-12-–-(دومین-اطلاعیه)مصاحبه-تخصصی-کارشناس-شبکه-و-کارشناس-تحلیلگر-سیستم-

اطلاعیه شماره 12 - (دومین اطلاعیه)مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم اطلاعیه اطلاعیه شماره 12 - (دومین اطلاعیه)مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم لینک دانلود فایل : اطلاعیه شماره...

{date}

اطلاعیه شماره 11 - مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-11-–-مصاحبه-تخصصی-کارشناس-شبکه-و-کارشناس-تحلیلگر-سیستم-

اطلاعیه شماره 11 - مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم اطلاعیه اطلاعیه شماره 11 - مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم اطلاعیه مصاحبه تخصصی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیلگر سیستم آزمون استخدام پیمانی بهمن...

{date}

اطلاعیه شماره 10 - فرم اطلاعات ویژه امتیاز کرونا

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-10-–-فرم-اطلاعات-ویژه-امتیاز-کرونا

اطلاعیه شماره 10 - فرم اطلاعات ویژه امتیاز کرونا اطلاعیه اطلاعیه شماره 10 - فرم اطلاعات ویژه امتیاز کرونا آن دسته از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون پیمانی مورخ 1399/11/24 که از تاریخ 1398/12/01 لغایت...

{date}

اطلاعیه شماره 9 - مصاحبه تخصصی کارشناس تریاژ تلفنی

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/اطلاعیه-شماره-9-–-مصاحبه-تخصصی-کارشناس-تریاژ-تلفنی

اطلاعیه شماره 9 - مصاحبه تخصصی کارشناس تریاژ تلفنی اطلاعیه اطلاعیه شماره 9 - مصاحبه تخصصی کارشناس تریاژ تلفنی مصاحبه تخصصی کارشناس تریاژ تلفنی آزمون مورخ 99/11/24 با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام...

{date}

اطلاعیه شماره 8 - لینک ثبت نام اطلاعات هویتی کاردان/کارشناس فوریت‌ها

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-8-–-لینک-ثبت-نام-اطلاعات-هویتی-کاردان⁄کارشناس-فوریت‌ها

اطلاعیه شماره 8 - لینک ثبت نام اطلاعات هویتی کاردان/کارشناس فوریت‌ها اطلاعیه اطلاعیه شماره 8 - لینک ثبت نام اطلاعات هویتی کاردان/کارشناس فوریت‌ها لینک ثبت نام اطلاعات هویتی کاردان/کارشناس فوریت‌ها (ویژه داوطلبین دارای فعالیت ایام کرونا...

{date}

اطلاعیه شماره 7 - رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/اطلاعیه-شماره-7-–-رشته-شغلی-مددکار-بهداشتی-درمانی

اطلاعیه شماره 7 - رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی اطلاعیه اطلاعیه شماره 7 - رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی دستورالعمل زمان و مکان مصاحبه رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی لینک دانلود فرم: فرم دستورالعمل ...

{date}