شناسه

عنوان

راهنمای خدمت

شناسنامه خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

16052587100

پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی

 


02532854011

16052587101

انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی

 


02532854011

16052587102

انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی

 

 

 

02532854011

16052587103

برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی

 

 

02532854011

16052586100

ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

 

 

 

02532854011

16052586101

امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی

 

 

 

02532854011