وظایف و اختیارات هیأت امنا دانشگاه
الف‌ ـ تصویب‌ آئین‌نامه‌ داخلی‌.
ب‌ ـ تصویب‌ سازمان‌ اداری‌ مؤسسه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارتخانه‌های‌ مربوط‌ با هماهنگی‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی به‌ تصویب‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ خواهد رسید.
ج‌ ـ بررسی‌ و تصویب‌ بودجه‌ مؤسسه‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌ مؤسسه‌ پیشنهاد می‌شود.
د ـ تصویب‌ بودجه‌ تفصیلی‌ دانشگاه‌.
هـ تصویب‌ حسابها و ترازنامه‌های‌ سالانه‌ دانشگاه ‌.
و ـ تصویب‌ نحوه‌ وصول‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ و مصرف‌ آن‌.
ز ـ تعیین‌ حسابرس‌ و خزانه‌دار برای‌ دانشگاه ‌.
ح‌ ـ کوشش‌ برای‌ جلب‌ کمک‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ و عوائد محلی‌ اعم‌ از نقدی‌، تجهیزاتی‌، ساختمانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌ مصوب‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌.
ط‌ ـ تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ که‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تأیید وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا می‌باشد.
ی‌ ـ پیشنهاد میزان‌ فوق‌العاده‌های‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و غیرهیأت‌ علمی‌ (کارشناسان‌ و تکنسین‌ها) که‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تأیید وزارتخانه‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ قابل‌ اجرا می‌باشد.
ک‌ ـ تعیین‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهای‌ تولیدی‌، خدماتی‌، کارگاهی‌ و بهداشت‌ و درمانی‌ مؤسسه‌ در چهارچوب‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ل‌ ـ تعیین‌ میزان‌ پرداخت‌ حق‌التحقیق‌، حق‌التدریس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التألیف‌ و نظایر آن‌.
م‌ ـ بررسی‌ گزارش‌ مؤسسه‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌ دانشگاه ‌ ارائه‌ می‌شود.
ن‌ ـ تصویب‌ مقررات‌ استخدامی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه ‌ که‌ به‌ منظور هماهنگی‌ پس‌ از تأیید وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.