وظايف و اختيارات هيأت امنا دانشگاه
الف‌ ـ تصويب‌ آئين‌نامه‌ داخلي‌.
ب‌ ـ تصويب‌ سازمان‌ اداري‌ مؤسسه‌ براساس‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ با هماهنگي‌سازمان مديريت و برنامه ريزي به‌ تصويب‌ شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ خواهد رسيد.
ج‌ ـ بررسي‌ و تصويب‌ بودجه‌ مؤسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ مؤسسه‌ پيشنهاد مي‌شود.
د ـ تصويب‌ بودجه‌ تفصيلي‌ دانشگاه‌.
هـ تصويب‌ حسابها و ترازنامه‌هاي‌ سالانه‌ دانشگاه ‌.
و ـ تصويب‌ نحوه‌ وصول‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ و مصرف‌ آن‌.
ز ـ تعيين‌ حسابرس‌ و خزانه‌دار براي‌ دانشگاه ‌.
ح‌ ـ كوشش‌ براي‌ جلب‌ كمك‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و عوائد محلي‌ اعم‌ از نقدي‌، تجهيزاتي‌، ساختماني‌ با رعايت‌ ضوابط‌ مصوب‌ شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌.
ط‌ ـ تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ كه‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تأييد وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا مي‌باشد.
ي‌ ـ پيشنهاد ميزان‌ فوق‌العاده‌هاي‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ و غيرهيأت‌ علمي‌ (كارشناسان‌ و تكنسين‌ها) كه‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تأييد وزارتخانه‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ قابل‌ اجرا مي‌باشد.
ك‌ ـ تعيين‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهاي‌ توليدي‌، خدماتي‌، كارگاهي‌ و بهداشت‌ و درماني‌ مؤسسه‌ در چهارچوب‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ل‌ ـ تعيين‌ ميزان‌ پرداخت‌ حق‌التحقيق‌، حق‌التدريس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التأليف‌ و نظاير آن‌.
م‌ ـ بررسي‌ گزارش‌ مؤسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ دانشگاه ‌ ارائه‌ مي‌شود.
ن‌ ـ تصويب‌ مقررات‌ استخدامي‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ دانشگاه ‌ كه‌ به‌ منظور هماهنگي‌ پس‌ از تأييد وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.