لیست مراکز خدمات جامع سلامت روستایی

تلفن ثابت

خانه بهداشت / پایگاه سلامت

نام مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری روستایی

33663440

پایگاه سلفچگان

مرکز سلفچگان

33663078

30777879

33663211

33663077

 

 

33473435

یکه باغ

33463366

سنجگان

33273244

راهجرد

33243555

جنداب

33233388

تاج خاتون

33483286

زواریان

34223230

پایگاه کهک

مرکز کهک

34223493

34223230

34383221

سیرو

34231211

قبادبزن

34453444

میم

34323400

وشنوه

34253562

ونارچ

34433300

ورجان

33443022

لنگرود

مرکز لنگرود

33443022

33443028

34232122

خورآباد

34343400

صرم

34283344

کرمجگان


مرکز کرمجگان

34283007

34283008

34236077

ابرجس

34243747

بیدهند


مرکز بیدهند

 34243737

34273500

فردو


مرکز فردو  


 34273230

34234193

ویریچ

33222115

پایگاه قنوات

مرکز قنوات

33224600

33264155

مبارک آباد

33263666

حاجی آباد آقا

33210344

سراجه

33423388

حسین آباد میش مست

33363466

جنت آباد

35223455

پایگاه دستجرد

مرکز دستجرد

35223455

 

35353400

گیو

35212262

وشاره

35383300

زیزگان

35433424

سناوند

35363300

کندرود

35323400

نایه

35373440

فوجرد

36222050

پایگاه جعفریه

مرکز جعفریه

36222530

36231018

پستکان

36353340

الویرآباد

36233110

باقرآباد

36273331

علی آباد انقلاب

36373242

دولت آباد

36223946

طغرود

36333370

پاچیان

مرکز پاچیان

 36333400

36232135

جعفرآباد

36283452

محمودآباد

-

مشک آباد

مرکز قمرود

33323211

 

 

-

باغک

33543280

کوه سفید

33533230

ملک قلعه

33323585

قمرود

34333355

قلعه چم

مرکز قلعه چم

34333355

 

 

33563400

طایقان

34353369

خدیجه خاتون

34423319

علی آباد نیزار

33763244

نیزار

33783323

حسن آباد نیزار

35343455

قاهان

مرکز قاهان

35343332

 

 

35330111

نویس

35423418

وسفونجرد

35233223

نویس

35253304

کهندان

35283230

مهرزمین

37254090

پایگاه جمکران

مرکز جمکران

37254090

37254800