قانون هیاتهای امنا 
قانون هیاتهای امنا در شکل جدید آن درجلسات 181 و 183 مورخ 9و23/12/67 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. که متن آن با اصلاحات بعدی به شرح ذیل است:

ماده 1- هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود(موسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانه های فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود3)که دراین قانون موسسه نامیده می شود هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد:
الف- وزیر
ب- رئیس موسسه
ج- 4تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند
د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه

تبصره- حداقل دو تن از شخصیتهای بند (ج) باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.

ماده 2- (اصلاحی1) اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیاتهای مذکور امضاء می نماید.
اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
تبصره (الحاقی) رئیس شورایعالی به منظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورایعالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.

ماده 3- ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 4- دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده 5- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند. درچنین مواردی کلیه روسای موسسات عضو هیات امناء می باشند2و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان از روسای انتخاب خواهند کرد.
ماده 6- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها را از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند (ج) ماده1 عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره4- (اصلاحی)- دراین گونه موسسات انتصاب سایر اعضای بند (ج) ماده (1) به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 (اصلاحی) و تبصره الحاقی به ماده مذکور انجام می گردد.

ماده7- وظایف و اختیارات هیات امناء:
الف- تصویب آیین نامه داخلی
ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود
د- تصویب بودجه تفضیلی موسسه
ه- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه
ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم ازنقدی، تجهیزاتی ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.
ی- پیشنهاد فوق العاده های اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ویا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایر آن
م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده8- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در غالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر3 ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرائی کلاً در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.

ماده9- امور مالی و معاملاتی موسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده31 قانون محاسبات عمومی5، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.

ماده10- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی می رسد.

ماده11- مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.