شرح وظایف دفتر ریاست
خلاصه‌ای از وظایف دفتر ریاست به شرح ذیل مي‌باشد:
1ـ برنامه‌ریزی تقویم كاری سالیانه و روزانه ریاست دانشگاه
2ـ انجام هماهنگي‌های لازم با كلیه معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه
3ـ برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایي‌ها از قبیل جلسات هیات رئیسه، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و ...
4ـ برنامه‌ریزی و هماهنگي‌های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه از مراكز ، بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشگاه
5ـ ارجاع نامه‌ها و تهیه پاسخ نامه‌های واصله و ...
6ـ تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه
7ـ پیگیری، راهنمایی و رفع مشكلات مراجعانی كه نیاز به مساعدت و مددكاری دارند
8ـ راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه كننده به دفتر و ...