سازمان و تشکیلات دانشگاه
تشکیلات سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قم اخیراً به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است که با توجه به ارتقای دانشکده به دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته و گسترش یافته است.
در تشکیلات فعلی، رئیس دانشگاه به همراه شش معاون خود، شامل معاون آموزشی پژوهشی ، معاون دانشجویی و فرهنگی، معاون امور درمان، معاون امور دارو و غذا، معاون بهداشتی و معاون توسعه مدیریت ومنابع به اداره دانشگاه می پردازد.
رؤسای دانشکده‌ها نیز توسط رئیس دانشگاه تعیین و منصوب می‌گردند و با هماهنگی با معاونت آموزشی به اداره دانشکده‌ها می‌پردازند.
همچنین، رؤسای مراکز آموزشی درمانی نیز توسط رئیس دانشگاه و از میان اعضای هیأت علمی انتخاب و منصوب می‌شوند.