مهدی مصری

استادیار سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها
مرکز تحقیقات طب قرآن و حدیث
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

Mehdi Mesri

Assistant Professor of  Clinical Toxicology Medicine, Quran and  Hadith Research Center Baqiyatallah University of  Medical sciences

Phone: 0098-21-81264070

Fax: 0098-21-81264070

Mobile: 0098-9126110219

 

General Information

Surname:  Mesri
Forename:  
Mehdi
Gender:  
Male
:Birthday

Place of Birth:  
Tehran, Iran
Nationality: 
Iranian
Marital Status:  
Married
:Children

:Iranian
MedicalCouncilRegistration No
:Medical
PermanentLicense Issued on
E-mail Address:  
es

 

Qualifications
sp; 1985-1992, Tehran, Iran.1985
sp; 1996-1999, Tehran, Iran.1986
sp; 1985-1992, Tehran, Iran.1987

 

Academic Appointments

CurriculumVitaeMehdi Mesri(MD)

بیماریهای ناشی از سم و مسمومیت؛ از سال ١٣٩٤ تاکنون: 6-1394 Educational activity فعالیت آموزشی

تدریس دوره دستیاری طب اورژانس؛ از سال ١٣٩٣ تاکنون: 5-1393

استاد مشاوره دانشجویی؛ از سال ١٣٩٢ تاکنون: 4-1390

پزشکی قانونی؛ از سال ١٣٩٣ تاکنون: 1393 -3

تاریخ و اخلاق پزشکی؛ از سال ١٣٩٢ تاکنون: 1392 -2

تدریس اخلاق در پژوهش؛ از سال ١٣٩١ تاکنون: 1-13

7-1 (Obtain educational prizes) کسب جوایز آموزشی (دانشگاهی ، کشوری ، بین المللی برنامه تعالی دانشکده پزشکی و پیاده سازی رویکرد طب نظامی در برنامه های درسی و آموزش های مداوم در سال)

گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی بقیه اله -مهدی مصری ؛97-1396 (عج)

 

 فعالیت‌‏های دانش پژوهی activities Student

1- پزشکی؛ گروه اخلاق پزشکی؛ دانشکده علوم پزشکی بقیه اله تاریخ و اخلاق Course Plans طرح درس( 1393)اخلاق در پژوهش؛

2- طرح درس گروه اخلاق پزشکی Course Plans (١٣٩٣)؛ دانشکده علوم پزشکی بقیه اله

3- پزشکی قانونی؛ گروه پزشکی Course Plans(١٣٩٣) طرح درس قانونی؛ دانشکده علوم پزشکی بقیه اله طرح درس Course Plans (1394)

4- بیماریهای ناشی از سم و مسمومیت؛ گروه اخلاق پزشکی؛ دانشکده علوم پزشکی

5- تاریخ و اخلاق Lesson Plans طرح درس (1393) پزشکی؛ گروه اخلاق پزشکی؛ دانشکده علوم پزشکی بقیه اله اخلاق در پژوهش؛

6- (١٣٩٣)  طرح درس گروه اخلاق پزشکی Lesson Plans ؛ دانشکده علوم پزشکی بقیه اله

7-(١٣٩٣) گروه پزشکی پزشکی قانونی؛ (Lesson Plans) طرح درس قانونی؛ دانشکده علوم پزشکی بقیه اله

8- گروه اخلاق پزشکی؛ دانشکده علوم پزشکی (Lesson Plans) طرح درس(1394) بیماریهای ناشی از سم و مسمومیت

 

 t-term training courses دوره‌های کوتاه مدت آموزشی

 1. سخنرانی در برنامه تعالی اخلاق حرفه ای در عرصه سلامت با رویکرد قرآن و عترت
 2. کارگاه اخلاق پزشکی ٩/10/89 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 3. کارگاه اخلاق پزشکی 8/10/90 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 4. کارگاه روش تحقیق 23/2/94 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 5. سخنرانی نسخه نویسی و کاربرد منطقی داروها 22/5/94دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 6. سخنرانی کارگاه رضایت و برائت در درمان 28/8/94 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 7. کارگاه رضایت و برائت در درمان 28/8/94 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 8. کارگاه نقد و داوری مقالات26/9/94دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 9. کارگاه طراحی درس و دوره 21/10/94 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 10. کارگاه قوانین ارتقاء اعضای هیئت علمی پژوهشی 26/10/94 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 11. کارگاه پیشرفته Search 01/11/94 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 12. کارگاه راند اعتبار بخشی آموزش گروه طب اورژانس 23/01/95 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 13. کارگاه اخلاق در انتشارات پژوهشی 24/٠١/95 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 14. کارگاه مبانی ایده پردازی و آرمان سازی 8/02/95 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 15. سخنرانی در برنامه مسمومیت با گاز منواکسید کربن و کلیات مسمومیت با گاز منواکسید کربن و ملاحظات اخلاقی پزشکی و مقررات پزشکی در مسمومیت با گاز و اکسید کربن
 16. سخنرانی در دوره مدیریت جامع مصدومین با عوامل غیر CBRRNE
 17. کارگاه اصول اخلاقی در پژوهش و انتشارات 26/02/96 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 18. سخنرانی در سمینار علمی دانشکده داروسازی 21/04/96 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 19. کارگاه اصول اخلاقی در پژوهش و انتشارات 17/05/96 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 20. سخنرانی کارگاه آخرین یافته های علمی دفاع پزشکی در حوادث ویژه پزشکان و پیراپزشکان سپاه CBRRNE
 21. سخنرانی کارگاه آخرین یافته های علمی دفاع پزشکی در حوادث پیراپزشکان سپاه CBRRNE

 

 

عنوان پایان نامه (استاد راهنما و استاد مشاور) advisors and supervisors (Thesis)

 • مقایسه کاربرد قواعد فقهی در رشته های تخصصی داخلی و جراحی - پزشکی عمومی 94 - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 • بررسی مقایسه ای نگرش پزشکان بیمارستان بقیه اله در خصوص ادامه درمان بیماران نیاز به مراقبت پیشرفته حاد و پایان حیات- پزشکی عمومی 95 - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 • تعیین ارتباط و مقایسه سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بر اساس پرسشنامه های ایران پولتزین (الیسون) و فرهنستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی - پزشکی عمومی 95 - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 • تاثیر آموزش تصمیم گیری اخلاقی به شیوه بحث گروهی بر کارشناس استدلال، تنیدگی و حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) پزشکی عمومی 95 - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 

مقالات فارسی Articles Persian

 • تاثیر رایحه درمانی گیاه اسطوخودوس بر اضطراب و تغییرات همودینامیک کارآزمایی بالینی تصادفی1395 -10 حسینی سیدمرتضی- حیدری فر رضا- میری زاده مریم- فروزان مهر محمدجواد؛ مجله -شده؛ مصری مهدی ؛95 دانشگاه علوم پزشکی قم؛ دوره ١٢ ،شماره ١٠، اسفند
 • تاثیر رایحه درمانی گیاه اسطوخودوس بر اضطراب و تغییرات همودینامیک کارآزمایی بالینی تصادفی1395 -10 حسینی سیدمرتضی- حیدری فر رضا- میری زاده مریم- فروزان مهر محمدجواد؛ مجله -شده؛ مصری مهدی ؛95 دانشگاه علوم پزشکی قم؛ دوره ١٢ ،شماره ١٠، اسفند
 • بررسی مقایسه ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی اتیلن 1394 -8 سید کاظم طاهری- سعید حبیب اللهی ؛ -گلیکول در بیماران مسموم؛ غلامعلی دوروشی- مهدی مصری ؛94 مجله دانشکده پزشکی اصفهان؛ دوره ٢٣ ،شماره ٣٦، اسفند
 • بررسی وضعیت سلامت معنوی در کارکنان یکی از دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران؛ یحیی 1393 -7 اسلام آقاپور- مهدی سالاری- جعفر -حاجی- محمدرضا رجب نژاد- حمیدرضا خدامی ویشته- مهدی مصری ؛93 انیسی مجله پژوهش در دین و سلامت ؛ دوره ١، ،شماره ٣، زمستان
 • بررسی و ارزیابی وضعیت بیماران مسموم اعزام شده از سایر مراکز درمانی و اقدامات درمانی 1392 -6 انجام شده قبل و حین اعزام در اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان؛ احمد یراقی- نسترن ایزدی مود- غلامعلی دوروشی؛ -فرزاد قشلاقی- کامران منتظری- محمدعلی معمارزاده- غلامرضا معصومی- مهدی مصری ؛92 مجله پزشکی قانونی ایران ؛ دوره ١، شماره ١و ٤، زمستان و بهار
 • سبک زندگی دانشجویان دانشگاه امام حسین حمیدرضا خدامی ویشته- حسن صلحی- روح اله صالحی پور ؛ مجله -محمد جمالیان- مهدی مصری دانشگاه علوم پزشکی بابل ؛ .92 سال ١٥، شماره ٥، شهریور
 • مقایسه اثر انگشت بیماران هموفیلی با افراد طبیعی؛ محمد جمالیان- مهدی مصری1392 -4 صلحی- روح اله صالحی پور ؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی 92 بابل؛ سال ١٥، شماره ٥، شهریور
 • چالش های برنامه ی درسی اخلاق پزشکی مبتنی بر تجارب اساتید اخلاق پزشکی؛ مرتضی 1391 -3 ؛ مجله ایرانی اخلاق و تاریخ خاقانی زاده- حسن ملکی- محمود عباسی- عباس عباس پور- مهدی مصری 2، پزشکی؛ سال ٥، شماره ٩١ فروردین
 • بررسی دیدگاه پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران، در خصوص افشای خطای پزشکی؛ 1390 -2 مدی عزیزآبادی فراهانی ؛ مجله پزشکی -*اردشیر شیخ آزادی- فخرالدین تقدسی نژاد- مهدی مصری قانونی؛ سال ١٦، شماره 90 پاییز ،3
 • بررسی نقش عوامل موثر در اقدام به خودکشی مجدد؛ بابک مصطفی زاده- مهدی مصری1389 -1 اسماعیل فرزانه ؛ مجله پزشکی قانونی؛ سال ٣٤ 89، شماره ٢، تابستان

 

مقالات داخلی و بین المللی  Articles English

 1. -      (2008)- Gastrointestinal and urinary tract bleeding in methanol toxicity; Mostafazadeh- Haleh Talaie- Arezou Mahdavinejad- Mehdi MesriMohammadali Emanhadi; BMJ case reports; 2008
 2. -      (2013)- Disclosure of medical errors: attitudes of iranian internists and sugeons; Tagaddosinejad F- Mesri M- SheikhazadiMostafazadeh B- Farahani M; International J toxicology and forensic medicine; International J toxicology and forensic medicine; 1(3) Spr 2013.
 3. -      (2013)- A prospective study on toxic plants in iran (a case Series); International J Travel Medicine and Global Health; Hamid Khosrojerdi- Mehdi Mesri; International J Travel Medicine and Global Health; 1(1) Spr 2013
 4. -      (2014)- Evaluation of the effect of non surgical periodontal therapy on methabolic control of type 2 diabetic patients; Fatemeh Rahmati Najarkolaei- Nariman Iraji Nasrabadi- Mehdi Mesri- Maryam Yaghoubi; Pensee Journal; 76 (10) Oct 2014.
 5. -      (2014)- Correlation between Spiritual wellbeing and religious religious orientation among staffs of on military medical university; Haghighi- F Rahmati Najarkolaei- A Ansarian Mehdi Mesri; Journal of Health and sustainable health; 1(4); Aut 2014
 6. -      (2014)- Fingerprints: A simple method for Screening Hemophilic Patients; Jamalian M, Mesri M, Vishteh HR, Solhi H, Salehpour R.Bangladesh Medical Research Council bulletin; 40(2):85-8; 2014
 7. -      (2015)- Predictors of spirltual health among health care woekers in tehran iran; Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Mehdi Mesri, Mohammad Reza Jafari; International J Management and Applied Science9 (1); Oct 2015
 8. -      (2017)- Accelerated rigor mortis: A case letter; Mehdi Mesri, MohammadJavad Behzadnia, and Gholamali Dorooshi; Journal of research in medical sciences; 22:126; 2017
 9. -      (2018)- Hyper acute quadriplegia with chronic lead toxicity a case report; Mehdi Mesri, Fares Najari, Ideh Baradaran Kayal, Dorsa Najari; Emergency; 6(1):e44; 2018
 10. -  (2019)- Reduced graphene oxide decorated on Cu/CuO-Ag nanocomposite as a high performance material for the construction of a non-enzymatic sensor: Application to the determination of carbaryl and

fenamiphos pesticides; Hashemi P, Karimian N, Khoshsafar H, Arduini F, Mesri M, Afkhami A, Bagheri H; Materials science & engineering. C, Materials for biological applications; 102:764-772; 2019