شناسه

عنوان

راهنمای خدمت

شناسنامه خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

18062584100

تغذیه دانشجویان علوم پزشکی

02531971520

17012584101

ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی

 

 

 

02531971520

17022584102

برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

 

 

 

 

02531971520

18062584103

ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی

 

 

 

02531971520

18042585102

مشاوره دانشجویان علوم پزشکی

 

 

 

02531971520