شناسه

عنوان

راهنمای خدمت

شناسنامه خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

16061014103

صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

02531071491

16061014101

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 

 

 

02531071491

10031028100

جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی

 

 

 

 

02531071491