شناسه

عنوان

راهنمای خدمت

شناسنامه خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

16041015000

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت

 

02536200117

داخلی 195

10031019100

اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

 

 

02536200117

10031019101

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور

 

 

 

02536200117

16042575101

پایش بیماری های غیر واگیر

 

 

 

02536200117

داخلی 145-146

16042573104

ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده

 

 

02536200117

16042573102

ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری

 

 

 

02536708012

16042573107

سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان

 

 

 

02536200117

16042573100

غربالگری های گروه های سنی

 


 

 

02536200117

16042573101

غربالگری بیماریهای ژنتیکی

 

 

 

02536200117

16022573103

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده

 


 

 

02536200117

16042572104

صدور کارت بهداشت

 

 

 

02536200117

16042572100

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

 

 

02536200117

16042572101

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

 

 

 

02536200117

16041018000

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

 


 

 

02536200117