• 99/11/21 - 10:00
  • 56
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

پایش رشد کودکان کار 6-5 ساله منطقه 15 شهر تهران در سال

یافته‌های این مطالعه نشان دادند که وضعیت تغذیه‌ای کودکان 6-5 ساله کانون شکوفا نسبتاً مناسب است؛ اما از آنجایی که احتمال کمبود ریزمغذی‌ها وجود دارد، پیشنهاد می‌شود این مهم در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

پایش رشد کودکان کار 6-5 ساله منطقه 15 شهر تهران در سال

زمینه و هدف: سوء‌تغذیه در کودکان علاوه بر عقب‌ماندگی رشد جسمی و ذهنی، با کاهش یادگیری و عدم توانایی در کسب مهارت همراه می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان 6-5 ساله "کانون شکوفا" (کودکان کار) منطقه 15 شهر تهران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و با توجه به محدود بودن تعداد کودکان مورد نظر در این مرکز (53 نفر) به روش سرشماری در سال 1397 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز براساس پرونده کودکان و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک جمع‌آوری شدند و با استفاده از استاندارد NCHS (National Center for Health Statistics)، امتیاز Z برای هریک از شاخص‌های BMI (Body mass index) برای سن، وزن برای سن و قد برای سن محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون آماری مجذور کای دو در سطح معناداری (05/0P<) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه 25 پسر (2/47 درصد) و 28 دختر (8/52 درصد) شرکت نمودند. 28 نفر از آزمودنی‌ها (8/52 درصد) ملیت ایرانی و 25 نفر (2/47 درصد) ملیت افغان داشتند. ارزیابی تن‌سنجی نشان داد که 7/5 درصد از کودکان کم وزنی متوسط، 5/7 درصد کوتاه قدی متوسط و 7/5 درصد از آن‌ها اضافه وزن داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان دادند که وضعیت تغذیه‌ای کودکان 6-5 ساله کانون شکوفا نسبتاً مناسب است؛ اما از آنجایی که احتمال کمبود ریزمغذی‌ها وجود دارد، پیشنهاد می‌شود این مهم در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: کودکان، سوء تغذیه، وضعیت تغذیه ای
  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 39537
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید