• 1400/07/20 - 10:51
  • 177
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مقایسه حساسیت ادراکی کودکان شیرخوار مادران دارای سابقه دیابت بارداری با مادران سالم در شهر قم

مقایسه حساسیت ادراکی کودکان شیرخوار مادران دارای سابقه دیابت بارداری با مادران سالم در شهر قم

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت تاثیر سلامت مادر در بارداری بر ابعاد خلق و خوی طفل، هدف این پژوهش تعیین و مقایسه حساسیت ادراکی کودکان شیرخوار مادران دارای سابقه دیابت بارداری با مادران سالم می باشد.
روش بررسی: مطالعه توصیفی، مقایسه‏ای حاضر را، 88 مادر (در دو گروه با سابقه دیابت بارداری و بدون سابقه دیابت بارداری) دارای شیرخوار 12-3 ماه مراجعه کننده به بخش‏های واکسیناسیون مراکز سلامت جامعه شهر قم تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سنجش خلق و خوی شیرخوار IBQ-R و پرسشنامه اطلاعات فردی بود. داده­ ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، من-ویتنی، کای اسکوئر و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‏ ها: بین میانگین حساسیت ادراکی شیرخواران مادران دارای دیابت بارداری با مادران سالم تفاوت وجود دارد. سطح حساسیت ادراکی در شیرخواران مادران دارای سابقه دیابت بارداری به­ طور معناداری بیشتر از شیرخواران مادران سالم است (034/0=p).
نتیجه‏ گیری: وضعیت دیابت بارداری مادر با حساسیت ادراکی شیرخوار رابطه دارد، با اطلاع رسانی این موضوع در دوران پس از زایمان به مادران دارای سابقه دیابت بارداری می­ توان نگرانی مادر نسبت به سلامت شیرخوار را با توجیه رفتارهای شیرخوار کاهش داد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47677

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید