• 1400/07/20 - 12:40
  • 320
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان و متخصصان زنان شهر قم نسبت به مراقبت های دهان و دندان در دوران بارداری در سال ۹۴مهدیس شعبانی قاضی کلایه

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان و متخصصان زنان شهر قم نسبت به مراقبت های دهان و دندان در دوران بارداری در سال ۹۴مهدیس شعبانی قاضی کلایه

زمینه و هدف:به نظر می رسد گروه پزشکی اطلاعات کافی در زمینه سلامت دهان و دندان برای ارایه به مادران باردار ندارند و عدم آمادگی و نگرش نامطلوب آنها مانع انتقال مناسب اطلاعات می گردد. این پژوهش به هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصان زنان و دندانپزشکان شهر قم در رابطه با مراقبت‌های دهان ودندان در دوران بارداری است.روش بررسی:برای مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته که بر اساس مطالعات قبلی بود، به 65 نفر از هر 2 گروه ارسال شد.داده‌های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS16 شد و سپس از شاخص‌های آماری از جمله میانگین ،انحراف معیار ،درصد فراوانی،واریانس یک‌راه وT مستقل استفاده گردید.یافته‌ها:تفاوت معنی‌داری بین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان (به ترتیب 80.8547 ،81.9341 ،86.5385) و متخصصان زنان (به ترتیب 58.4615، 72.6593، 70.7692) وجود دارد و سطح آگاهی و نگرش متخصصان زنان برحسب سن تفاوت معنی‌داری دارد؛ اما عملکرد آنان تفاوت معنی‌داری ندارد. سطح آگاهی متخصصان زنان بر حسب سابقه‌ی کاری تفاوت معنی‌داری دارد؛ اما سطح نگرش و عملکرد آنان تفاوت معنی‌داری ندارد. می‌توان گفت سطح آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصان زنان بر حسب سال فارغ‌التحصیلی و دانشکده محل تحصیل تفاوت معنی‌داری ندارد.سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان برحسب سن،سابقه‌ی کاری،جنسیت،دانشکده محل تحصیل،سال فارغ التحصیلی و رشته تحصیلی (عمومی - تخصص) تفاوت معنی‌داری ندارد.نتیجه‌گیری:میانگین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد هر دو گروه دندانپزشکان و متخصصان زنان در حد مطلوبی گزارش شد اما در گروه دندانپزشکان بیشتر بود. کلید واژه ها:آگاهی، نگرش، عملکرد، متخصصان زنان، دندانپزشکان، بارداری

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47685

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید