• 1400/07/18 - 13:13
  • 301
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

ارزیابی اثر ضد قارچی مشتقات تک استخلافی هیدروژن، فلوئور، کلر و متیل ترکیبات ایزوکسازولین استوفنونی

ارزیابی اثر ضد قارچی مشتقات تک استخلافی هیدروژن، فلوئور، کلر و متیل ترکیبات ایزوکسازولین استوفنونی

سابقه و هدف : عفونت‎های قارچی به ویژه در افراد مستعد، به صورت فرصت طلب، با مرگ‎ومیر بالائی همراه است که البته برخی از درمانها به دلیل مقاومتهای داروئی، عوارض جانبی بالقوه، تمایل به گسترش و یا مزمن شدن عفونت های قارچی غیر مؤثر میباشد. گروه مشتقات ایزواکسازولینی استوفنونی به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم COX-2 دارای خاصیت آنتی بیوتیکی و ضد التهابی می باشند.در این تحقیق اثر ضد قارچی مشتقات تک استخلافی هیدروژن، فلوئور، کلر و متیل ترکیبات ایزوکسازولین استوفنونی به منظور بررسی اثرات ضدقارچی آنها بر روی قارچ های رشته ای مورد مطالعه قرار گرفتند.مواد و روش ها: این مطالعه به منظور مقایسه حساسیت سوش های استاندارد قارچی شامل آسپرژیلوس نایجر، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس نسبت به ترکیبات ایزوکسازولین استوفنونی با داروی استاندارد ضدقارچی نیستاتین و فلوکونازول به روش Broth Microdilution براساس دستورالعمل CLSI M27A3 (برای قارچ های مخمری)و M38A2 CLSI (برای قارچ های رشته ای)در آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بیشترین فعالیت ضد قارچی مربوط به ترکیب دارای حلقه فلوئور( F) (شکل 4-1) و ترکیب دارای حلقه متیل( CH3)بر ضد سویه کاندیدا آلبیکنس با MIC مشابه به مقدار 64 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد و کمترین اثر ضدقارچی مربوط به ترکیب دارای حلقه کلر CL )) بر سویه آسپرژیلوس نایجر با MIC به مقدار 512 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد.نتیجه گیری : ترکیبات ایزواکسازولین استوفنونی می توانند کاندیداهای مناسبی به عنوان ترکیبات ضد قارچی باشند. واژه های کلیدی : ایزوکسازولین استوفنونی، ضد قارچی، آسپرژیلوس نایجر، ترایکوفایتون روبروم، کاندیدا آلبیکنس.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47630

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید