شناسه

عنوان

راهنمای خدمت

شناسنامه خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

18042581100

تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

02531071395

18042581101

تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور


 

02531071395

18042583102

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

 

 

 

02531071395

18051024000

آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

 

 

 

02531071395

18042585100

ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی

 

 

 

02531071395

18042582100

صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی

 

 

 

02531071395

18042852101

صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان

 

 

 

02531071395

18042582102

صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

 

 

 

02531071395

18042582103

ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان

 

 

 

 

02531071395

18042582104

صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان

 

 

 

02531071395