فهرست آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش مولکولی کووید 19 
(ویرایش 1399/11/6) 

نام آزمایشگاه

تحت پوشش

شماره تماس

آدرس

آزمایشگاه بوعلی

بخش خصوصی

02537749051

قم- خ شهدا (صفائیه)- کوچه 3

آزمایشگاه دانش

بخش خصوصی

0253193

قم – خیابان ۱۹ دی – کوچه 10