1 مورد یافت شد

بررسی تأثیر ویژگی های زاویه چرخش رزوه و گام رزوه بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ حمیدرضا مهرعلیان

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/بررسی-تأثیر-ویژگی-های-زاویه-چرخش-رزوه-و-گام-رزوه-بر-ثبات-اولیه-مینی-اسکرو-های-ارتودنتیک-به-روش-آنالیز-المان-محدود⁄-حمیدرضا-مهرعلیان

بررسی تأثیر ویژگی های زاویه چرخش رزوه و گام رزوه بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ حمیدرضا مهرعلیان بررسی تأثیر ویژگی های زاویه چرخش رزوه و گام رزوه بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز...

{date}