1 مورد یافت شد

بررسی تأثیر شکل رزوه و شکل شیار بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ مهدی سامانی

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/بررسی-تأثیر-شکل-رزوه-و-شکل-شیار-بر-ثبات-اولیه-مینی-اسکرو-های-ارتودنتیک-به-روش-آنالیز-المان-محدود⁄-مهدی-سامانی-

مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ مهدی سامانی بررسی تأثیر شکل رزوه و شکل شیار بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ مهدی سامانی بررسی تأثیر شکل رزوه و شکل شیار بر ثبات اولیه مینی اسکرو های...

{date}