مشخصات فردی:

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی

فلوشیپ اندوسونوگرافی تشخیصی و درمانی (EUSF)

استاد دانشگاه علوم پزشکی قم

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی قم
 

سوابق تحصیلی

الف) تحصیلات عالیه

 

رشته تحصیلی

گرایش رشته تحصیلی درجه علمی دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دکترا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران 1372/6/31
بورد تخصصی داخلی داخلی دانشنامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1379/6/31
بورد فوق تخصصی گوارش گوارش بالغین دانشنامه دانشگاه علوم پزشکی پزشکی تهران تهران ایران 1386/6/31
- اندوسونوگرافی فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1397/07/30

 

 

انتشاراسناد علمی

 

 

الف) کتب منتشر شده

 

عنوان کتاب همکار(همکاران) نوع کار ناشر محل نشر سال چاپ
کتاب سندرم روده تحریک پذیر IBS از تشخیص تا درمان دکتر محمدرضا قدیر با همکاری دکتر امیرحسین قانونی تالیف انتشارات تیمورزاده   1389
بیماری های التهابی روده دکتر محمدرضا قدیر با همکاری دکتر سجاد رضوان تالیف انتشارات فانوس اندیشه قم 1396

 

 

 

ب) مقالات منتشر شده

 

نویسنده (گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

رسول ستوده منش-محمدرضا قدیر-مریم واعظ جوادی و شهرایینی و..

معرفی یک مورد آدنوکارسینوم آمپول واتر با تابلوی آنمی شدید

مجله گوارش

تابستان1385

2-11

104-102

1385

محمدرضا قدیر- الهام جعفری – محمدتی امیریانی و...

هپاتیت  c در استان گلستان ایران

مجله گوارش

پاییز1385

3-11

158-162

1385

محمدرضا قدیر- اکرم پور شمس – حاتمی و...

گزارش یک مورد لنفوم B Cellبورکیت منتشربا درگیری معده، پستان و پلک

مجله گوارش

پاییز 1385

3-11

166-163

1385

محمدرضا قدیر- رضا انصاری - مریم واعظ جوادی - هیوا امجدی و...

معرفی یک مورد کانسر مهاجم معده با متاستاز مجاری صفراوی با تابلوی اولیه کلانژیوکارسینوما اولیه

مجله علمی سازمان نظام پزشکی کشور

تابستان 1385

2-24

190-185

1385

محمدرضا قدیر- رضا انصاری و...

معرفی یک مورد بلع مسواک توسط خانمی بدون اختلالات ذهنی

مجله گوارش

بهار1386

1-12

46-43

1386

محمدرضا قدیر – اکرم پور شمس – الهام جعفری و ...

هپاتیت E,A در استان گلستان ایران

مجله علمی نظام پزشکی کشور

بهار1386

1-25

38-34

1386

محمد رضا قدیر – فرشاد شیخ اسماعیلی – رضا انصاری و...

معرفی یک مورد پانکراتیت اتوایمیون با تقلید سرطان سر پانکراس

مجله گوارش

تابستان 1386

2-12

104-102

1386

محمدرضا قدیر – هیوا امجدی – حمید حسینی – رضا انصاری

گزارش یک مورد آبسه سل شکمی با تابلوی اولیه سرطان سر پانکراس

مجله علمی سامان نظام پزشکی کشور

پاییز1386

3-26

385-379

1386

محمد رضا قدیر – هومن خادمی – علیرضا بخشی پور و...

مقایسه اثر آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال

مجله علمی سازمان نظام پزشکی کشور

بهار 1387

1-26

101-96

1387

شهرام آگاه - محمدرضا قدیر – علی عباسیان

بررسی کمبود لاکتاز روده و رشد مفرط باکتریها در بیماران IBS

مجله علمی سازمان نظام پزشکی کشور

بهار1387

1-26

41-36

1387

رسول ستوده منش – محمدرضا قدیر- مرتضی خطیبان و...

بررسی اثر بخش اندوسونوگرافی در تشخیص ایکتر انسدادی

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

پاییز1386

3-1

11-7

1386

محمدرضا قدیر – قدرت اله منتظری و...

درمان هپاتیت مزمن B

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

پاییز1386

3-1

68-60

1386

محمدرضا قدیر – امیر حسین....

معرفی یک مورد همانژیوم کبد بسیار بزرگ منجر به جراحی

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

زمستان 1387

3-1

63-59

1387

محمدرضا قدیر و...

تعیین میزان کم خونی در بیماران بستری با عفونت باکتریال حاد در بیمارستانهای قم در سال1386

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

بهار1388

3-1

21-13

1388

محمدرضا قدیر – محمدحسین بخشی پور- شادی کلاهدوزان

گزارش یک مورد Maltoma رکتوم با پاسخ به شیمی درمانی

مجله علمی گوارش

تابستان1388

2-14

 

1388

dr.ghadir

گزارش یک مورد هیستوسایتومای فیبری بدخیم Kg 11دریک بیمار 54ساله

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره پنجم شماره سوم پاییز90-صفحات 97 الی100

 

 

1390

dr.ghadir

DISTRIBUTION AND RISK FACTORS OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN THE GENERAL POPULATION OF CENTRAL IRAN

HEPATITIS MONTHLY 

HEPATITIS MONTHLY 2012; 12(2):112-117.

 

 

2012

dr.ghadir

Dismissing appropriate statistical analysis

Hepatitis montlily

Hepatit mon 2012,12(11):e7500.dol:10.5812

 

 

2012

 

PREVALENCE OF HEPATITIS D VIRUS INFECTION AMONG HEPATITIS B VIRUS INFECTED PATIENTS IN QOM PROVINCE, CENTER OF IRAN

Hepatitis montlily

HEPATITIS MONTHLY 2012; 12(3):205-208.

 

 

2012

dr.ghadir

ASSESSMENT OF PROPOFOL USEFULNESS AS AN ANESTHETIC AGENT DURING COLONOSCOPY

MIDDLE EAST JOURNAL OF DIGESTIVE DISEASES

MIDDLE EAST JOURNAL OF DIGESTIVE DISEASES (MEJDD)  MARCH 2011; 3(1):44-49.

 

 

2011

dr.ghadir

Doxepin is more effective than nortriptilylin and placebo for the treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome:a randomized triple-blind placebo-controlled trial

Tehran university medical journal

 

Tehran university medical journal

Septamber2011;69(6)352-358

 

 

2011

dr.ghadir

Prevalence of hepatiths D virus infection among hepatitis B virus infected patients in qom province,center of iran

Hepatitis monthly

Hepatitis monthly 2012,12(3)-205-208

 

 

2012

dr.ghadir

Colonoscopic diagnostic findings in patients undergoing colonoscopy in qom hazrat e masoome hospital during2007-2008

Qom university of medical sciences journal

Qom university of medical sciences journal summer 2011,5(2-18):65-69

 

 

2011

Dr.sarkeshikian,dr.iranikhah,dr.ghadir

 

Azithromycin based triple therapy versus standard clarithromycin based triple therapy in eradication of Helicobacter pylori in iran : arandomized controlled clinical trial

 

Gastroenterology

 

Gastroenterology

 

 

 

2013

 

Dr.iranikhah,dr ghadir,dr sarkeshikian,dr saneian,dr heiari,dr mahvari

 

Stool antigen tests for the detection of helicobacter pylori in children

 

 

 

Gastroenterology

 

Gastroenterology

 

 

 

2013

dr.ghadir

Distribution and risk factors of hepatitis b virus infection in the general population of central iran

 

Heap mon

 

Heap mon

 

 

 

2012

 

dr.ghadir

Autoimmune pancreatitis mimicking carcinoma of the pancreas : a case report

 

Gastroenterology

Gastroenterology

 

 

2012

 

dr.ghadir

Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasonography in patients with inconclusive magnetic resonance imaging diagnosis of biliopancreatic abnormalities

Gastroenterology

Gastroenterology

 

 

2012

 

محمد رضا قدیر

مروری بر پاتوفیزیولوژی و تشخیص سندرم روده تحریک پذیر

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 

اسفند92

دکتر قدیر

دکتر سرکشیکیان

A 41-Year-old man with two types of metachronous peptic ulcer complication due to zollinger-ellison syndrome-regression of pancreaticprimary after chemoembolization of hepatic metastases: Acase report

Case rep med

Case rep med

 

 

20011

دکتر قدیر

دکتر باقری

دکتر قانونی

Congenital hepatic fibrosis leading to cirrhosis and hepatocellular carcinoma:a case repor

J med case rep

J med case rep

 

 

2011

دکتر قدیر

دکتر شفقی

دکتر ایرانیخواه

دکتر پاکدین

دکتر جوکار

دکتر قانعی

Furazolidone ,amoxicillin and omeprazole with or without bismuth for eradication of helicobacter pylori in peptic ulser disease

Turk j gastroenterol

Turk j gastroenterol

 

 

2011

دکتر قدیر

دکتر ریاحین

دکتر نورانی پور

دکتر حبیبینژاد

The relationship between lipid profile and severity of liver damage in cirrhotic patients

Heap mon

Heap mon

 

 

2010

دکتر محمدرضا قدیر

دکتر سیدمجید موسوی موحد

Relationship between hepatitis c and b infection and anemia in hemodialysis patients

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2014

19

33

2014

دکتر جمشید وفایی منش-محمدرضا قدیر-محمد باقرزاده-فاطمه سادات موسوی

Hepatit B immunity following vaccination and its association with epidemiological characteristic of shahid beheshti hospital of qom 's staff

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2014

19

39

2014

دکتر محمدرضا قدیر –دکتر ابوالفضل ایرانی خواه-دکتر سیدسعید سرکشیکیان

Diagnosis and treatment of budd-chiri syndrome

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2014

19

42

2014

دکتر محمدرضا قدیر – دکتر ابوالفضل ایرانی خواه- محمد حمدی-دکتر علی اکبر ریاحین

Irritable bowel syndrome among the student of the qom medical sciences

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2014

19

48

2014

دکتر محمدرضا قدیر-دکتر اکرم حیدری-حسینعلی حبیبینژاد-دکتر ابوالفضل ایرانی خواه-دکترسیدسعید سرکشیکیان-سیدموید علویان-

Distribution and risk factors of hepatit-b in the general population of qom:a population – based study

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2012

17

7

2012

دکترمحمدرضا قدیر-امیرحسین قانونی-سیدسعیدسرکشیکیان-ابوالفضل ایرانی خواه-

Eosinophilic presented with massive ascitis , a case report

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2012

17

19

2012

دکترمحمدرضا قدیر-محمدمهدی فرضی نژاد-سعید یزدانی-سیدسعید سرکشیکیان-ابوالضل ایرانی خواه

Inflammatory bowel disease in center of iran , qom

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2012

17

49

2012

دکترمحمدرضا قدیر-آرش بیگی0مریم واعظ جوادی-

Rectorrhagia etiologies in the adult patients refere to gastrointestinal clinics of hazrat masumeh hospital and shahid beheshti hospital of qom from 1386to1390

مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

پاییز2013

18

29-30

2013

دکتر محمدرضا قدیر-حسینعلی حبیبی نژاد

Comparison the effects of doxepi,nortriptyline and placebo on diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a triple-blind,randomized,placebo-controlled trial

بیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

30اردیبهشت الی 2خرداد

 

4

2014

دکترمحمدرضا قدیر-علی اکبر ریاحین-حبیب اله حاجیان-امیرحسین قانونی-مریم واعظ جوادی

Ecaluation of relationship between colorectal polyps and body mass index

بیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

30اردیبهشت الی 2خرداد

 

23

2014

محمدرضا قدیر-علیرضا بخشی پور-شادی کلاهدوزان

Malt lymphoma of the rectom,a case report

بیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

30اردیبهشت الی 2خرداد

 

138

2014

A Heidari, SH Adeli, SA Taziki, V Akbari, MR Ghadir, ...

Teaching medical ethics: problem-based learning or small group discussion?

Journal of Medical Ethics and History of Medicine 6

 

 

 

2013

MR Ghadir, MH Pishvaei, A Shafaghi, F Joukar, F Khatib, ..

Assessment of Propofol usefulness as an anesthetic agent during colonoscopy

Middle East journal of digestive diseases 3 (1), 44

 

 

 

2011

M Ghadir, A Iranikhah, M Jandaghi, F Joukar, M Sedigh-Rahimabadi, ...

Unexplained infertility as primary presentation of celiac disease, a case report and literature review

Iranian journal of reproductive medicine 9 (2), 135

 

 

 

2011

MR Ghadir, AR Bakhshipour, S Kolahdoozan

MALT lymphoma of the rectum: report of a case treated with chemotherapy

Govaresh 14 (2), 127-130

 

 

 

2009

A Hormati, MR Ghadir, P Alavinejad, SS Sarkeshikian, MP Modares

Repair of post polypectomy colonic perforation by Endoclip: a case report

Journal of Coloproctology

 

 

 

2015

MR Ghadir, MMF Nezhadizadeh, SS Sarkishikyan, S Yazdani, .

بیماری‌های التهابی روده (IBD) درمرکز ایران، استان قم، سال 1390-1386

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 8 (3)

 

 

 

2014

MR Ghadir, AH Ghanooni

مروری بر پاتوفیزیولوژی و تشخیص سندرم روده تحریک‌پذیر

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 7 (6)

 

 

 

2014

MR Ghadir, AH Ghanooni

Review of Pathophysiology and Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome

QOM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL 7 (6), 62-70

 

 

 

2014

MR Ghadir

A Case Report of Eosinophilic Gastroenteritis Presenting with Abdominal Pain and Ascitis

Qom University of Medical Sciences Journal 3 (4)

 

 

 

2012

MR Ghadir

An 11 kg Malignant Fibrous Histiocytoma in a 54-Year-Old Patient: A Case Report

Qom University of Medical Sciences Journal 5 (3)

 

 

 

2012

MR Ghadir

Anemia Rate Assessment in Hospitalized Patients with Acute Bacterial Infection in Qom Hospitals, Qom, Iran, 2007-2008

Qom University of Medical Sciences Journal 3 (1)

 

 

 

2012

MR Ghadir

Case Report of a Very Large Hepatic Hemangioma in a 49 Year-Old Woman

Qom University of Medical Sciences Journal 2 (4)

 

 

 

2012

MR Ghadir, H Habibinejad

Isolated vitamin B12 deficiency in a patient with Celiac Sprue

 

 

 

 

2011

SS Sarkeshikian, A Iranikhah, MR Ghadir

Comparison of Azithromycin Based Triple Therapy and Standard Clarythromycin Based Triple Therapy in Eradication of Helicobacter pylori Infection

Gastroenterology 140 (5), S-570

 

 

 

2011

MR GHADIR, A IRANIKHAH, A PAKDIN, A SHAFAGHI, F JOUKAR, ...

FURAZOLIDONE, AMOXICILLIN, OMEPRAZOLE WITH OR WITHOUT BISMUTH FOR ERADICATION OF HELICOBACTER PYLORI IN PEPTIC ULCER DISEASE

JOURNAL OF ILAM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 18 (2), 30-36

 

 

 

2011

MR GHADIR, AH GHANOUNI

CASE REPORT: ISOLATED VITAMIN B12 DEFICIENCY DUE TO PERNICIOUS ANEMIA IN A PATIENT WITH CELIAC SPRUE: A CASE REPORT

JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 28 (1), 97-103

 

 

 

2010

MR Ghadir, A Iranikhah

T1075 The Comparison of 2 Therapy Regimens Including Furazolidone, Amoxicillin and Omeprazole with and Without Bismuth for the Eradication of H. pylori in the Province of Qum, Iran

Gastroenterology 136 (5), A-494

 

 

 

2009

M Ghadir, MM Movahhed, AK Movahhed, TK Movahhed, A Heidari

Effect of hepatitis C and B infections on anemia in hemodialysis patients.

Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 27 (1), Pe9-Pe15, En155

 

 

 

2009

S Sarkeshikian, M Minooei, H Hooshangi, S Yazdanei, MR Ghadir

Reusable Design of Esophageal Band Ligation Device

GOVARESH 13 (2), 89-93

 

 

 

2008

MR GHADIR, H KHADEMI, A BAKHSHIPOUR, M BAGHERI, A ABBASIAN, ...

COMPARISON BETWEEN THE EFFECT OF AMITRIPTYLINE AND NORTRIPTYLINE ON THE TREATMENT OF DIARRHEA DOMINANT IBS

JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 25 (4), 421-430

 

 

 

2008

R SOTOUDEHMANESH, M KHATIBIAN, MR GHADIR, DSH KOLAH, ...

ACCURACY OF ENDOSONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE

QOM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL 1 (3), 7-11

 

 

 

2007

MR GHADIR, H AMJADI, JH HOSSEINI, R ANSARI

A PATIENT WITH ABDOMINAL TB ABSCESS PRESENTED AS PANCREATIC HEAD CANCER: A CASE REPORT

JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 25 (3), 379-385

 

 

 

2007

R Ansari, MR Ghadir, F Attari, AH Hashemi

Case Report: Tooth-Brush Ingestion by Woman without Mental Illness

Govaresh 12 (1), 43-46

 

 

 

2007

MR GHADIR, R ANSARI, H AMJADI, EF SHEYKH, JM VAEZ

INVASIVE GASTRIC CANCER WITH METASTASIS TO BILIARY TRACT PRESENTING AS PRIMARY COLANGIOCARCINOMA

JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 24 (2), 187-192

 

 

 

2006

MR Ghadir, E Jafari, MT Amirian, H Rezvan, S Amini, A Pourshams

Excerpts from Persian Medical Literature

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 8 (3), 289-295

 

 

 

2006

MR Ghadir, K Hatami, H Amjadi, A Pourshams

Case Report: A Case of Disseminated Burkitt’ s Lymphoma with Involvement of the Stomach, Breast and Eye-Lids

GOVARESH 11 (3), 163-166

 

 

 

2006

R Sotoudemanesh, MR Ghadir, S Shahraeeni, M Vaezjavadi

Case Report: Ampullary Adenocarcinoma Primary Presentation by Fever, Chills and Anemia

GOVARESH 11 (2), 102-104

 

 

 

2006

MR Ghadir

RELATED ARTICLES Editorial The effects of alcohol on gastric mucosa and gastric emptying time

Turk J Gastroenterol 11, 216-221

 

 

 

2000

MR Ghadir, M Belbasi, A Heidari, SS Sarkeshikian, A Kabiri, ...

Prevalence of Hepatitis D Virus Infection Among Hepatitis B Virus Infected Patients in Qom Province, Center of Iran [DOI: 10.5812/hepatmon. 847]

Hepat Mon 12 (3), 205

 

 

 

 

MR Ghadir, M Belbasi, A Heidari, M Jandagh, I Ahmadi, H Habibinejad, ...

Distribution and Risk Factors of Hepatitis B Virus Infection in the General Population of Central Iran [DOI: 10.5812/hepatmon. 822]

Hepat Mon 12 (2), 112

 

 

 

 

 

Azithromycin based triple therapy vs. standard clarithromycin based triple therapy in eradication of Helicobacter pylori infection. an RCT in Iran

SS Sarkeshikian, A Iranikhah, MR Ghadir

 

 

 

 

MR GHADIR, S SARKESHIKIAN, MA HORMATI

PROPOFOL USEFULNESS AS AN ANESTHETIC AGENT DURING COLONOSCOPY

GOVARESH

20

 

40

2015

MR GHADIR, A IRANIKHAH, MM PEZESHGI

MALT LYMPHOMA OF THE RECTUM: REPORT OF A CASE TREATED WITH CHEMOTHERAPY

 

GOVARESH

20

 

25

2015

MR GHADIR, A IRANIKHAH, MM PEZESHGI

DISSEMINATED BURKITT’S LYMPHOMA WITH INVOLVEMENT OF THE STOMACH, BREAST AND EYE-LIDS

GOVARESH

20

 

25

2015

J Vafaeimanesh, MR Ghadir, FS Mousavi, M Vahedian

Evaluation of the Immune Response to Hepatitis B Vaccine in the Personnel of Shahid Beheshti Hospital of Qom, Iran

Qom University of Medical Sciences Journal

9

10

54-48

2015

A Iranikhah, M Heydari, J Hakimelahi, M Gharehbeglou, MR Ghadir

Surgical Repair of Imperforate Anus: A Report from Haly Abbas (949–982 AD)

Journal of pediatric surgery

51

1

193-192

2016

A HORMATI, MR GHADIR, SS SARKESHIKIAN, MM PEZESHKI, F ALEMI,

A REPORT OF A PATIENT WITH DIARRHEA: PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS

QOM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL

10

1

93-88

2016

M Ghadir, M Ghofrani, L Bagheri

Effects of eight weeks aerobic interval training on serum vaspin level in type 2 diabetic women

Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences

20

 

 

2016

Masoud M Malekzadeh, Homayoon Vahedi, Kimiya Gohari, Parinaz Mehdipour, Sadaf Mohammad Reza Ghadir,

Emerging epidemic of inflammatory bowel disease in a middle income country: A nation-wide study from Iran

Archives of Iranian medicine

 

 

 

2016

MR Ghadir, M Bagheri, H Vahedi, NE Daryani, R Malekzadeh, A Hormati,

Nonadherence to medication in inflammatory bowel disease: rate and reasons

Middle East journal of digestive diseases

8

2

116

2016

A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, S Rezvan

Esophageal Perforation due to Swallowing a Glass Body

Govaresh

21

4

249-244

2016

Mohammad Reza Ghadir, Mehri Poradineh, Masoud Sotodeh, Reza Ansari, Shadi Kolahdoozan, Ahmad Hormati,

Mesalazine has no effect on mucosal immune biomarkers in patients with diarrhea-dominant irritable bowel syndrome referred to Shariati Hospital: A randomized double-blind …

Middle East journal of digestive diseases

9

1

20

2017

SS SARKESHIKIAN, MR GHADIR, A HORMATI

UNEXPECTED REGRESSION OF A PANCREATIC GASTRINOMA AFTER ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION OF ITS HEPATIC METASTASES: CASE REPORT (CASE REPORT ARTICLE)

QOM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL

11

2

93-87

2017

A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, F Alemi

Coexistence of Crohn’s Disease and Hodgkin’s Lymphoma in a Young Man with Rectorrhagia

Jundishapur J Chronic Dis Care

 

 

 

2017

Ahmad Hormati, Mohammadreza Ghadir, Seyed Saeid Sarkeshikian, Mahdi Pezeshki Modarres, Maryam Rafiei, Faezeh Alemi

Efficacy of Common Bile Duct Stenting for Large Stones

Govaresh

22

3

149

2017

A Hormati, SS Sarkeshikian, F Alemi, MR Ghadir

Pancreatitis after endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a patient with normal serum amylase level: a case report.

Govaresh

23

2

 

2018

A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, MH Yousefi

Large Inverted Colonic Diverticulum (LICD)

Lupine Online Journal Of Nursing & Health Care

1

2

59

2018

سرکشیکیان, سید سعید, حرمتی, قدیر, پزشکی مدرس, عالمی, فائزه

بررسی شیوع نسبی دیورتیکول‌های دوازدهه و ارتباط آن با بیماری‌های صفراوی در بیماران تحت ERCP

Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services

26

115

 

2018

حرمتی, قدیر, سرکشیکیان, سید سعید, شورانی, مریم جامه, عالمی, فائزه

گزارش خانم میانسال با اسهال، آسیت و ادم اندام ها: کولیت ناشی از سیتومگالوویروس

Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services

26

116

 

2018

سرکشیکیان, سید سعید, قدیر, جهانگیری, مولائی, عالمی, فائزه, بی درفش, حرمتی

تأثیر درمان ضدویررسی با تنوفویر بر فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

12

4

15-10

2018

Ahmad Hormati, Seyyed Saeed Sarkeshikian, Faezeh Alemi, Mohammad Reza Ghadir

Post-ERCP Pancreatitis With Normal Serum Amylase Level: A Case Report

Govaresh

23

2

 

2018

Ahmad Hormati, Maryam Jameshorani, Saeid Sarkeshikian, Mohammad Reza Ghadir, Faezeh Alemi

A High Serum-Ascites Albumin Gradient and Mediastinal Fibrosarcoma: A Case Report

Middle East journal of digestive diseases

10

4

258

2018

Seyyed Saeed Sarkeshikian, Ahmad Hormati, Mohammad Reza Ghadir, Alireza Khodadadi, Faezeh Alemi, Seyyed Jalal Eshaghhosseini, Abolfazl Mohammadbeigi

Predictive Value of Faecal Calprotectin Level in the Diagnosis of Relapse in Moderate and Severe Ulcerative Colitis

Govaresh

23

4

251

2019

Ahmad Hormati, Maryam Jameshorani, Seyed Saeed Sarkeshikian, Mansureh Molaei, Mahdi Jahangiri, Mohammad Reza Ghadir

Effects of Atorvastatin Alongside Conventional Medical Treatment on Liver Fibrosis and Dysfunction in Patients with Chronic Hepatitis B: A Double-Blinded Clinical Trial.

Hepatitis Monthly

19

2

 

2019

Ahmad Hormati, Mohammad Saeedi, Mohammadreza Ghadir, Samira Dastjani Farahani, Roghayeh Ebadizadeh

Endoscopic Treatment of Anastomotic Leakage Following Sleeve Gastrectomy: A Case Report

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

28

169

175

2019

A Hormati, MR Ghadir, F Alemi, M Zojaji

Necrotizing Fasciitis Due to Colonic Perforation after Colonoscopy; A Case Report

Govaresh

24

1

51

2019

A Hormati, S Madani, MR Ghadir, S Rezvan

Colon Cancer with the First Manifestation of Upper Gastrointestinal Bleeding: A Case Report

Govaresh

24

2

95

2019

A Hormati, MR Ghadir, S Rezvan, A Mohammadbeigi, F Alemi

Comparison of the Success Rate and Complications of Blind Liver Biopsy and Ultrasound-Guided Liver Biopsy

Govaresh

24

1

58

2019

 

ج) مقالات ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

 

نویسندگان

عنوان مقاله

عنوان همایش، کنفرانس وغیره

محل برگزاری

نحوه ارائه مقاله

سال ارائه

محمدرضا قدیر – الهام جعفری – محمدتقی امیریانی و...

هپاتیت Cدر استان گلستان

کنگره بین المللی داخلی 1386

تهران

سخنرانی

1386

محمدرضا قدیر – رسول ستوده منش – مرتضی خطیبان و..

دقت تشخیص آندوسکوپیک اولتراسونوگرافی در تشخیص یرقان انسدادی

کنگره بین المللی داخلی1387

تهران

سخنرانی

1387

محمدرضا قدیر – علی پاکدین – ایرانیخواه

فورازولیدین، امپرازول،  آموکسی سیلین با و بدون بیسموت در درمان هلیکوباکترپیلوری و زخم اثنی عشر

کنگره بین المللی داخلی 1388

تهران

سخنرانی

1388

محمدرضا قدیر – پیشوایی – خطیب

بی حسی عمیق با پروپوفول یا بی حسی سطحی

کدامیک در کوونوسکوپ مؤثرتر است؟

کنگره بین المللی داخلی 1388

تهران

سخنرانی

1388

محمدرضا قدیر – سید حسن عادلی - ....

نحوه نگرش بیماران و بستگان درجه اول آنها نسبت به اعلام بیماری وخیم

کنگره اخلاق پزشکی

قم

سخنرانی

1387

محمدرضا قدیر – شهرام آگاه و...

رشد بیش از حد باکتریها و کمبود لاکتاز در بیماران IBS

کنگره بین المللی داخلی1388

تهران

سخنرانی

1388

محمدرضا قدیر – سعید سرکشیکیان – ابوالفضل ایرانی خواه

بررسی یافته ها و تشخیص در بیماران کولونوسکوپی شده در بیمارستان حضرت معصومه (س)

کنگره بین المللی داخلی 1388

تهران

سخنرانی

1388

محمدرضا قدیر                    

Doxepin is more effective than nortriptyline and placebo for the treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a randomized triple-blind placebo-controlled trial

هفته گوارش اروپا، 2012

آمستردام

پوستر

1391

محمدرضا قدیر و همکاران

Prevalence of Hepatitis D Virus

Infection among HBV Infected

Patients in Qom Province, Center of Iran

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و همکاران

Does Helicobacter pylori eradication in patients

with duodenal ulcer need a diagnostic test?

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و همکاران

Nonadherence to treatment in 500 inflammatory

bowel diseases patients; prevalence and reasons

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و همکاران

Study of relationship between colorectal polyps

and body mass index in Qom center of Iran

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و  همکاران

Autoimmune pancreatitis mimicking

cancer of the head of pancreas

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و  همکاران

CXCR4 is Expressed at Low Level on

Atrophic Lesions and its Expression is

Increased AlongWith Progression to

Metaplasia and Adenocarcinoma

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و  همکاران

Comparison the effects of doxepin, nortriptyline

and placebo on diarrhea-predominant irritable

bowel syndrome: a triple-blind, randomized,

placebo-controlled trial

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1390

محمدرضا قدیر و  همکاران

Distribution and risk factors of

Hepatitis-B in the General

Population of Qom: A Population-based Study

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1391

محمدرضا قدیر و  همکاران

Eosinophilic Gastroenteritis presented

With massive Ascitis, A Case Report

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1391

محمدرضا قدیر و  همکاران

Inflammatory bowel disease

in center of Iran,Qom

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1391

محمدرضا قدیر و  همکاران

Irritable Bowel Syndrome among

the Students of the Qom Medical Sciences

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1393

محمدرضا قدیر و  همکاران

Diagnosis and treatment of

Budd-Chiari syndrome

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1393

محمدرضا قدیر و  همکاران

Hepatitis B immunity following vaccination

and its association with epidemiological

characteristics of Shahid Beheshti

Hospital of Qom's staff

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1393

محمدرضا قدیر و  همکاران

relationship between hepatitis C and B

infections and anemia in hemodialysis patients

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1393

محمدرضا قدیر و  همکاران

Propofol Usefulness as an Anesthetic

Agent During Colonoscopy

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1394

محمدرضا قدیر و همکاران

Disseminated Burkitt’s Lymphoma

with Involvement of the Stomach,

Breast and Eye-Lids

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1394

محمدرضا قدیر و همکاران

MALT LYMPHOMA OF THE RECTUM:

REPORT OF A CASE TREATED WITH

CHEMOTHERAPY

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1394

محمدرضا قدیر و همکاران

Isolated vitamin B12 deficiency in a patient with

celiac sprue with pernicious anemia

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1395

محمدرضا قدیر و همکاران

Survey of relationship between lipid profile and

severity of liver damage in cirrhotic patients

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

 

1395

محمدرضا قدیر و همکاران

Mesalazine has no effect on mucosal immune biomarkers in patients with diarrhea-dominant irritable bowel syndrome referred to Shariati Hospital: A randomized double-blind

کنگره بین المللی گوارش ایران

 

تهران

پوستر

1396

محمدرضا قدیر و  همکاران

Colocolic intissuception in a patient with a giant colonic lipoma

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1396

محمدرضا قدیر و  همکاران

A REPORT OF A PATIENT WITH DIARRHEA: PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1396

محمدرضا قدیر و  همکاران

Coexistence of Crohn’s Disease and Hodgkin’s Lymphoma in a Young Man with Rectorrhagia

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1396

محمدرضا قدیر و  همکاران

Unexpected regression of a pancreatic gastrinoma

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1396

محمدرضا قدیر و  همکاران

Effect of antiviral therapy with tenofoviron liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

محمدرضا قدیر و  همکاران

Outcomes and complications of PEG in Qom

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

محمدرضا قدیر و  همکاران

Relative prevalence of duodenal diverticulum

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

محمدرضا قدیر و  همکاران

Efficacy of CBD stenting for large stones

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

محمدرضا قدیر و  همکاران

Post-ERCP Pancreatitis With Normal Serum Amylase Level: A Case Report

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

محمدرضا قدیر و  همکاران

A High Serum-Ascites Albumin Gradient and Mediastinal Fibrosarcoma: A Case Report

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

محمدرضا قدیر و  همکاران

Middle age woman with diarrhea, acsitis and edema: CMV colitis

کنگره بین المللی گوارش ایران

تهران

پوستر

1397

 

موقعیت های شغلی و حرفه­ ای

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی

سابقه تدریس در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال 1386

 

ب) پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح

موسسه محل پژوهش

وضعیت فعلی طرح

طول مدت طرح

بررسی دموگرافیک وعلل بیماران ERCP شده مرکزآموزشی درمانی کامکار

مجری طرح

 

مرکزآموزشی درمانی کامکار

اتمام

1387_1384

طرح بزرگ بررسی شیوع هپاتیت Bدر استان قم

مجری طرح

سازمان انتقال خون

اتمام

حدود 2 سال

بررسی شیوعIBS در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

مجری طرح

دانشگاه علوم پزشکی قم

اتمام

یک سال

بررسی نگرش بیمار و بستگان درجه اول نسبت به اطلاع رسانی بیماری وخیم

مجری طرح

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم

اتمام

حدود یک سال

اثربخشی کپسول قاصدک بر روی کبد چرب

مجری طرح

دانشگاه علوم پزشکی قم

در حال انجام

یک سال

                                                      

 

ج) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی ارائه پایان نامه

محل انجام پایان نامه

سمت در پایان نامه

تاریخ دفاع از پایان نامه

بررسی تأثیر اختلال کارکرد کبدی بر لیپیدهای سرمی در بیماران سیروتیک بستری شده در بیمارستان کامکار1388-1384

1388

مرکزآموزشی درمانی کامکار- عرب نیا

استاد راهنما

1388

بررسی میزان فراوانی کم خونی در بیماران بستری با 1387 عفونت باکتریال حاد در بیمارستانهای قم در سال 1386

1387

بیمارستانهای قم

استاد راهنما

1387

بررسی یافته های کولونوسکوپ در 500 بیمار ارجاع شده به بخش کولونوسکوپی بیمارستان حضرت معصومه(س) (مهر86تا اردیبهشت 87)

1387

بیمارستان حضرت معصومه(س)

استاد راهنما

1387

مقایسه دو رژیم امپرازول و،آموکسی سیلین و فورازولیدون با رژیم ذکرشده باو بدون بیسموت سلب سیترات دربیماران زخم پپتیک با هلیکوباکترپیلوری مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی قم (تیر 86 تا تیر87)

1387

مراکز درمانی قم

استاد راهنما

1387

بررسی مقایسه ای باریم سل نسبت به اندوسکوپی در تشخیص اولسر پپتیک در بیماران مراجعه کننده با علائم سوء هاضمه به بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری 1383

1383

بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری

استاد راهنما

1383

بررسی اثرات درمانی و عوارض جانبی پروپوفول در200 بیمار کولونوسکوپی شده در بیمارستان حضرت معصومه (س)قم طی سالهای 1386تا1387

1387

بیمارستان حضرت معصومه(س) قم

استاد راهنما و مشاور

1387

بررسی شیوع دیس لیپیدمی و هیپرتانسیون در بیماران دیابتی نوع 2

1387

دانشگاه آزاد اسلامی قم

استاد راهنما و مشاور

1387

تعیین شیوع میزان کمبود G6PD درنوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمیغیرمستقیم بستری در بیمارستان کودکان قم در سال1386

1388

بیمارستان کودکان قم

استاد مشاور

1388

داوری مقاله "مقایسه دو رژیم درمانی تنقیه آساکول و سوکرالفیت در بیماران زخم منفرد رکتوم SRUD  درمراکز گوارش شهر قم ازشهریور88تاشهریور91

1391

دانشکده پزشکی قم

 

استاد راهنما

1392

ناظر طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان در استان قم ازسال85تا88

1391

دانشگاه علوم پزشکی قم

ناظر طرح

1391

ناظر طرح تحقیقاتی بررسی میزان آگاهی و نگرش پرسنل شهید بهشتی قم در مورد توریسم پزشکی درسال89

1391

دانشگاه علوم پزشکی قم

ناظر طرح

1391

بررسی علل کولونوسکوپی ناموفق در بار اول و تشخیص نهایی کولونوسکوپی بعدی

1391

دانشگاه علوم پزشکی قم

ناظر طرح

1391

بررسی همراهی سندرم روده تحریک پذیر IBS

در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به کاینیک های شهر قم سالهای 87-92

1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال89-84

1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی ارتباط بین پولیپ های کولورکتال با

BMI درافراد کولونوسکوپی شده در بیمارستان حضرت معصومه (س) و شهیدبهشتی(ره)قم از آبان 87تاشهریور90

1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی شیوع ریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهای موثر برآن در شهر قم

1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی ارتباط آنتی بادی هپاتیت ب بدنبال واکسیناسیون هپاتیت ب با خصوصیات اپیدمیولوژیک کارکنان بیمارستان شهیدبهشتی استان قم

      1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین در افراد دیابتی مبتلا و غیر مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری

      1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی ارتباطسطح سرمی آنتی بادی هپاتیت ب بدنبال واکسیناسیون هپاتیت ب با خصوصیات اپیدمیولوژیک کارکنان بیمارستان شهیدبهشتی استان قم

      1392

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1392

بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر در شهر قم

1393

دانشگاه آزاداسلامی قم

استاد راهنما

1393

 بررسی ارتباط بین BMI و دایورتیکولوز و عوارض ناشی از آن در بیماران کلونوسکوپی شده در بیمارستان شهید بهشتی از مهر89تا شهریور 92

1394

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1394

بررسی میزان فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن بر اساس فیبرواسکن قبل و بعد از درمان

1395

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1395

بررسى ارتباط بین سطح روى سرم با شدت سیروز کبدى در بیماران سیروتیک بر اساس Child score

 

1395

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1395

بررسی تاثیر فصد بر تغییر میزان فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

 

1396

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1396

بررسی تاثیر ترکیب اتورواستاتین و آسپیرین بر شدت فیبروز و عملکرد کبد در مقایسه با اترووستاتین به تنهایی در سیروز کریپتوژنیک جبران شده

1396

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1396

بررسی تأثیر ترکیب اتورواستاتین و تنوفوویر بر روی علایم و شدت فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به سیروز جبران شده هپاتیت  B

1396

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1396

بررسی سطح کالپروتکتین مدفوعی در بیماران با تشدید کولیت اولسروز   

1396

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد مشاور

1396

بررسی  تاثیر اتورواستاتین در میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش استان قم در سال 95

1397

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1397

بررسی اثربخشی استنت گذاری CBD  بهمراه کپسول UDCA در مقایسه با استنت گذاری CBD به تنهایی در بیماران مبتلا به سنگ های مجرای صفراوی متعدد (>3) یا بزرگ با قطر بیش از 15 میلی متر

1397

دانشگاه علوم پزشکی قم

استاد راهنما

1397

 

 

 

د)  سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی ( مرتبط با آموزش و تحقیقات)

 

سمت

مکان فعالیت

نام، رتبه علمی و رشته تحصیلی مسئول مافوق

از تاریخ

تا تاریخ

عضو هیات علمی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم

1383

تاکنون

رئیس

مرکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم

1386

1387

عضو

شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزش وپژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

1386

تاکنون

 

 

عضو

شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزش وپژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

1387

تاکنون

معاونت آموزشی

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم

1388

تاکنون

عضو

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی قم

ریاست دانشکده پزشکی قم

1388

تاکنون

عضو

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان قم

دانشگاه علوم پزشکی استان قم

1391

تاکنون

عضو

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی استان قم

1391

تاکنون

عضو

عضو کمیته بهداشتی درمانی استانداری قم

استانداری قم

1391

تاکنون

عضو

 

 

عضو کمیته های متعدد در بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان شهید بهشتی

 

1391

تاکنون

عضو

عضو هیات امنای بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان شهید بهشتی

1391

تاکنون

رییس بخش

رییس بخش داخلی زنان 2بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان شهید بهشتی

1391

تاکنون

عضو

شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

1392

تاکنون

 

 

ه) سابقه فعالیتها و پست های اجرایی ( غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات)

 

عنوان سمت

مکان فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

رئیس

سازمان نظام پزشکی استان قم

1379

1396

مدیرکل

سازمان بیمه خدمات درمانی استان قم

1374

1375

مدیر درمان

سازمان بیمه تأمین اجتماعی استان قم

1379

1384

عضو هیئت منصفه مطبوعات

اداره کل دادگستری استان قم

1380

تاکنون

 

 

و) عضویت در کمیته ها و شوراها

 

نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مکان یا سازمان مربوطه

از تاریخ

تا تاریخ

شورای سلامت استانداری

عضو

استانداری قم

1380

تاکنون

کمیسیون ماده 11

عضو

دانشگاه علوم پزشکی قم

1379

تاکنون

کمیته رفاهی سازمان نظام پزشکی کشور

عضو

سازمان نظام پزشکی کشور

1385

تاکنون

کارگروه بهداشت و درمان استانداری

عضو

استانداری قم

1380

تاکنون

 

 

ز) عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

 

نام مجمع

نوع همکاری و سمت

محل فعالیت مجمع

از تاریخ

تا تاریخ

انجمن متخصصین گوارش آمریکا(AGA)

عضو

امریکا

1386

1389

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

عضو

تهران

1381

تاکنون

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

عضو هیئت مدیره

تهران

1387

1390

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

عضو کمیته رفاهی

 تهران

1385

تاکنون

سازمان نظام پزشکی استان قم

رئیس سازمان

 قم

1379

1396

انجمن متخصصین طب داخلی ایران

عضو

تهران

1381

تاکنون

 

 

 

ح) سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ( بدون ارائه مقاله)

عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی، بازآموزی و غیره

محل برگزاری

تاریخ سخنرانی

زخم های گوارشی

همایش کشوری تازه های زخمهای گوارشی

بیمارستان شهید بهشتی قم

1394

تغذیه و دستگاه گوارش

همایش تغذیه و دستگاه گوارش

بیمارستان شهید بهشتی قم

1395

تشخیص سلیاک

کنفرانس سلیاک  

بیمارستان شهید بهشتی قم

1395

تشخیص و درمان هپاتیت های ویروسی

سمینار هپاتیت های ویروسی

بیمارستان شهید بهشتی قم

1395

زخم های گوارشی

همایش تازه های زخم‌های گوارشی

بیمارستان شهید بهشتی قم

1396

هپاتیت های ویروسی

کنگره گوارش ایران

دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

1396

تشخیص بیماری التهابی روده

همایش  IBD

بیمارستان شهید بهشتی قم

1397

هپاتیت های ویروسی

همایش هپاتیت های ویروسی

بیمارستان شهید بهشتی قم

1397

سرطان های گوارشی

هفته سلامت گوارش

بیمارستان شهید بهشتی قم

1398

 

 

ط) همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همکاری با مجله

از تاریخ

تا تاریخ

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

عضو هیئت تحریریه

1386

تاکنون

مجله سازمان نظام پزشکی استان قم

سازمان نظام پزشکی استان قم

مدیرمسئول

1386

تاکنون

مجله های علمی پزشکی

تهران

عضو هیئت داوران

1387

تاکنون

نشریه گوارش

انجمن گوارش ایران، تهران

عضو هیئت تحریریه

1390

تاکنون

 

 

سوابق توسعه فردی

شرکت در دوره های مختلف ( آموزشی، پژوهشی و اجرایی)

نام دوره

محل برگزاری

مدت

تاریخ برگزاری

کارگاه آموزشی یک روزه آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

بیمارستان شرکت نفت تهران

یک روز

29/8/1383

کارگاه کلونوسکوپی

بیمارستان شرکت نفت تهران

 

27/9/1384

کارگاه آموزشی آندوسکوپی

بیمارستان شریعتی تهران

 

23/9/1384

کارگاه آموزشی ERCP

بیمارستان آتیه

 

23/9/1384

کارگاه آموزشی آندوسونوگرافی تشخیصی، درمانی

بیمارستان شرکت نفت

 

27/9/1384

تازه های آندوسکوپی دستگاه گوارش

جامعه متخصصین داخلی ایران

سه روز

10/2/84-13/2/1384

دوره آموزشی اسپیرومتری

جامعه متخصصین داخلی ایران

سه روز

1/3/82

کنفرانس بین المللی گوارش

کشور اسپانیا

شش روز

9/8/82-14/8/1382

کارگاه آموزشی آندوسکوپی

انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران- سالن همایش رازی

چهار روز

26/7/82-30/7/1382

آموزش مدیریت فرآیند ونگرش فرآیندی

مدیریت درمان استان اردبیل

24 ساعت

14/5/82-16/5/1382

مدرس کارگاه آموزشی پایش و ارزشیابی برنامه حذف اختلالات ناشی از کمبود ید

سالن اجتماعات مرکز بهداشت قم

یک روز

30/6/82

دوره آموزشی زبان انگلیسی

ستاد مدیریت درمان استان قم

60 ساعت

1/5/82 تا 4/11/82

دوره آموزشی Windows 98

ستاد مدیریت درمان استان قم

24 ساعت

31/1/82 -20/3/82

مدیریت نوین در تأمین اجتماعی و چالشهای پیش روی آن

هتل پارس اهواز

24 ساعت

29/10/83- 1//11/83

پنجمین کنفرانس مدیران کیفیت

تهران

20 ساعت

14 الی 17 تیرماه 1383

کارگاه مقاله نویسی1

دانشگاه علوم پزشکی قم

8 ساعت

1386

کارگاه مقاله نویسی 2

دانشگاه علوم پزشکی قم

8 ساعت

1386

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه علوم پزشکی قم

16 ساعت

1387

کارگاه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

16 ساعت

1387

کارگاه طرح درس

دانشگاه علوم پزشکی قم

8 ساعت

1387

کارگاه خلاقیت و نوآوری

دانشگاه علوم پزشکی قم

16 ساعت

1388

کارگاه مقاله نویسی

دانشگاه علوم پزشکی قم

16 ساعت

1387

Elsevier کارگاه

دانشگاه علوم پزشکی قم

3 ساعت

1388

کارگاه 10 گام پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی قم

32 ساعت

1387

Log book کارگاه

دانشگاه علوم پزشکی قم

8 ساعت

1388

EBMR کارگاه

دانشگاه علوم پزشکی قم

8 ساعت

1388

 

 

 

 

 

تشویق ها، جوایز و تقدیرها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

پژوهشگر برتر(رتبه اول)

پژوهشگر برتر

دانشگاه علوم پزشکی قم

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم

1386

پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر

دانشگاه علوم پزشکی قم

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم

1388

رئیس نظام پزشکی برتر

عملکرد مطلوب سازمان نظام پزشکی قم

سازمان نظام پزشکی کل کشور

ریاست  سازمان نظام پزشکی کل کشور

1383

مدیر نونه سازمان تأمین اجتماعی

عملکرد مطلوب سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی

وزیر رفاه وتأمین اجتماعی

1384

پزشک نمونه

تلاش پیگیر در جهت  بهبود وضعیت بهداشت و درمان

بیمه خدمات درمانی استان قم

مدیر بیمه خدمات درمانی استان قم

1381

پژوهشگربرتر

پژوهشگر برتر

دانشگاه علوم پزشکی قم

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم

1392

تقدیرنامه

عملکرد مطلوب

بنیادشهید و امور ایثارگران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران

1392

تقدیرنامه

عملکرد مطلوب

دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزشی دانشگاه

1393

تقدیرنامه

عملکرد مطلوب

بسیج جامعه پزشکی

رییس بسیج جامعه پزشکی

1393