شورای عالی سلامت    
 http://salamat.hamahangi.behdasht.gov.ir/home 
سایت معاونت هماهنگی و دبیرمجامع
http://hamahangi.behdasht.gov.ir/home
سایت مربوط به برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در بخش بهداشت و درمان
 http://www.4p.takfab.ir/