وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه
- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجويی و اداری و مالی عمرانی و امور خدمات علمی و کليه ارتباطات داخلی و بين المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگويی به مراجع ذيصلاحيت
- تعيين خط مشی اجرايی دانشگاه در قالب سياست های علمی، آموزشی و پژوهشی
- هدايت فعاليتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه
- ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء
- نظارت بر حسن اجرای فعاليتهای جاری دانشگاه و پی گيری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاحيت
- مسئوليت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
- نصب و عزل اعضاء هیأت رئيسه (با رعايت تبصره 1 و 2 ماده 4) و روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مديران گروههای آموزشی
- اجرای مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
- تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امناء
- ارائه پيشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
- ارائه پيشنهاد همکاری علمی با ساير موسسات آموزشی يا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
- نمايندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت
- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات