کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استانها
در کلیه استانها ی کشور کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان به ریاست معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار تشکیل می شود . این کارگروه جایگزین کلیه شوراها و کارگروههای موجود (مربوط به سلامت و امنیت غذایی ) می گردد.

اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان عبارتند از:

الف - معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار (رییس)

ب ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (دبیر)

ج ـ نماینده معاون برنامه ‌ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)

د ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

هـ ـ مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست محیط استان

و ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

ز ـ مدیرکل دامپزشکی استان

ح ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ط ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

ی ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی

ک ـ دادستان مرکز استان

ل ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

م ـ رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان

ن ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش

س ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای سلامت و امنیت غذایی استان دارای دبیرخانه ای است که محل آن دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان می باشد.

وظایف کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان:

الف ـ اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ب ـ مشکلات استانی مربوط به سلامت و امنیت غذایی استان و انعکاس پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه شورا

ج ـ ارتقای خدمات سلامت و امنیت غذایی در سطح استان

د ـ وضعیت سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوان به ویژه دختران و راههای بهبود آن

هـ پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن

و ـ بسته‌های تربیت بدنی در جهت سلامت عمومی