• 99/11/21 - 09:58
  • 49
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

همبستگی دریافت گروه‎های غذایی با افسردگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم‎ پزشکی ‎قم

با توجه به اینکه درجاتی از افسردگی در تعداد قابل ‌توجهی از دانشجویان ساکن خوابگاه مشاهده ‌شد و نظر به اینکه دانشجویان رشته‎های پزشکی و پیراپزشکی نقش مهمی را در بهبود و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‎کنند، رفع عوامل زمینه‎ساز ایجاد افسردگی و پیروی از تغذیه سالم به ‎عنوان یک اولویت بهداشتی مطرح می‌گردد.

همبستگی دریافت گروه‎های غذایی با افسردگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم‎ پزشکی ‎قم

زمینه و هدف: افسردگی یکی از چهار بیماری شایع در جهان می‌باشد و سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرده است که تا سال 2020، این اختلال دومین بیماری بزرگ جهان خواهد بود. با توجه به شایع ‌بودن این عارضه در بین دانشجویان و اشاره مطالعات پیشین به نقش تغذیه در اختلالات روانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سطح افسردگی با گروه‌های غذایی مختلف در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی که در سال 1397 انجام شد، 345 دانشجوی دانشگاه علوم‌ پزشکی ‌قم که ساکن خوابگاه بودند، به روش تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه بسامد خوراک و پرسشنامه افسردگی Beck جمع‌آوری شدند و با استفاده از آزمون‌های واریانس یک‌ طرفه و رگرسیون تحلیل گردیدند. سطح معناداری آماری معادل (05/0P<) در نظر گرفته ‌شد.
یافته‌ها: از مجموع افراد حاضر در مطالعه، 5/57 درصد از افراد امتیاز کمتر و مساوی 9 (طبیعی) و 5/42 درصد از آن‌ها امتیاز 10 و یا بیشتر (درجاتی از افسردگی) را از پرسشنامه Beck کسب نمودند. اگرچه ارتباط معناداری بین امتیاز کسب ‌شده از پرسشنامه Beck با دریافت گروه‌های مختلف غذایی و شاخص‌های تن‌سنجی در افراد تحت آزمون مشاهده نشد؛ اما بین مصرف لبنیات، گروه روغنها و شیرینیجات با افسردگی، همبستگی مثبت وجود داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه درجاتی از افسردگی در تعداد قابل ‌توجهی از دانشجویان ساکن خوابگاه مشاهده ‌شد و نظر به اینکه دانشجویان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی نقش مهمی را در بهبود و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکنند، رفع عوامل زمینهساز ایجاد افسردگی و پیروی از تغذیه سالم به عنوان یک اولویت بهداشتی مطرح می‌گردد.

 
واژه‌های کلیدی: افسردگی، دریافت غذایی، دانشجو، شاخص توده‌بدنی.
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 39536

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید