• 1400/07/20 - 10:56
  • 196
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

بررسی پارامترهای اسپرمی و مورفومتریک بافت بیضه به دنبال تجویز کورکومین در رت پس از القای واریکوسل

بررسی پارامترهای اسپرمی و مورفومتریک بافت بیضه به دنبال تجویز کورکومین در رت پس از القای واریکوسل

زمینه و هدف: واریکوسل به اتساع غیرطبیعی و پیچش وریدهای شبکه پامپینی فرم در طناب اسپرماتیک بیضه اشاره دارد. واریکوسل ارتباط مستقیمی با افزایش استرس اکسیداتیو، سطح بالای گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی دارد که باعث کاهش کیفیت پارامترهای اسپرم و نقص در اسپرماتوژنز می‌شود. برای کاهش استرس اکسیداتیو، آنتی‌اکسیدان درمانی به‌عنوان بهترین گزینه پیشنهاد می‌گردد. کورکومین از لحاظ عملکردی، دارای پتانسیل چندگانه و تعدیل‌کننده فعالیت بیولوژیکی است که اثرات آنتی‌اکسیدانی آن ثابت‌شده است. در این مطالعه، با توجه به استرس اکسیداتیو زیاد در شرایط واریکوسل، سعی در بررسی اثر کورکومین بر پارامترهای اسپرمی (غلظت، تحرک، مورفولوژی) و وضعیت هیستولوژی بافت بیضه در رت های القاشده واریکوسل است.
روش بررسی: در این مطالعه، 50 رت نر نژاد ویستار در 5 گروه: گروه کنترل ، گروه شم، گروه القا واریکوسل، گروه القا واریکوسل تحت درمان در دو گروه دریافت‌کننده 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن کورکومین مورد بررسی قرار گرفت. واریکوسل از طریق انسداد نسبی ورید کلیوی چپ القا شد و سپس پارامترهای اسپرم و وضعیت هیستولوژی بافت بیضه پس از 2 ماه القای واریکوسل و 2 ماه تجویز کورکومین ارزیابی شد.
یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که پس از القا واریکوسل، میانگین درصد تحرک (007/0p=) و غلظت اسپرم (036/0p=) به‌طور معنی‌داری کاهش یافت و متعاقباً میانگین درصد کل مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم (05/0≥p) در مقایسه با گروه کنترل/شم افزایش یافت. تجویز کورکومین به‌عنوان آنتی‌اکسیدان به‌طور قابل‌توجهی باعث افزایش میانگین درصد تحرک در کورکومین 50 میلی گرم بر کیلوگرم (096/0p=)، کورکومین 100 میلی گرم بر کیلوگرم(044/0p=) و غلظت اسپرم درکورکومین 50 میلی گرم بر کیلوگرم (44/0p=)، کورکومین 100 میلی گرم بر کیلوگرم(032/0=p) همچنین کاهش غیر معنی‌دار مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم (05/0p>) نسبت به گروه واریکوسل شد. همچنین کورکومین منجر به بهبود و برطرف کردن آسیب‌های بافتی ناشی از واریکوسل و افزایش درصد اسپرماتوزنز در مقایسه با گروه واریکوسل شد.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که کورکومین به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان، کیفیت پایین شاخص‌های اسپرم ناشی از استرس اکسیداتیو در واریکوسل را بهبود می‌بخشد و می‌تواند به‌ عنوان یک استراتژی درمانی در آنتی‌اکسیدان درمانی در نظر گرفته شود.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47679

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید