• 1400/07/20 - 12:47
  • 356
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بررسی آگاهی نگرش وعملکرد زنان باردار وکارکنان بهداشتی شهر قم نسبت به مراقبت های دندان در دوران بارداری در سال ۹۴امین پور اعتمادی

بررسی آگاهی نگرش وعملکرد زنان باردار وکارکنان بهداشتی شهر قم نسبت به مراقبت های دندان در دوران بارداری در سال ۹۴امین پور اعتمادی

چکیده زمینه و هدف:علی‌رغم اهمیت بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری، مطالعات متعددی نشان داده‌اند که مادران باردار، اطلاعات کافی و عملکرد مناسبی در این زمینه ندارند)1) مطالعه حاضر باهدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار و کارکنان بهداشتی شهر قم نسبت به مراقبت‌های دهان و دندان در دوران بارداری در سال 94 انجام شد.روش بررسی:برای مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته، توسط 100نفر از زنان باردار و 80 نفر از کارکنان بهداشت تکمیل شد.داده‌ها وارد نرم افزار آماری SPSS 16 شد و سپس ازشاخص‌های آماری مثل میانگین ،انحراف معیار ،درصد فراوانی،واریانس یک راه،T مستقل استفاده گردید.یافته‌ها:سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی شهر قم و زنان باردار نسبت به مراقبت‌های دهان ودندان دردوران بارداری تفاوت معناداری داشت و برای کارکنان بیشتر بود(جدول 1).سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان باردار نسبت به سن ، سن بارداری ، دفعات بارداری ، میزان تحصیلات ، اشتغال ، تحصیلات همسر و اشتغال همسر ارتباط معنا داری نداشت; اما با منبع کسب اطلاعات ارتباط معنی داری داشت. سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشت نسبت به سن ، سابقه کاری ، سال فارغ تحصیلی ، رشته تخصیلی ، میزان تحصیلات ، سمت کاری و محل تحصیل ارتباط معنا داری نداشت.نتیجه‌گیری:لازم است که اقدامات اساسی برای ارتقاء آگاهی و عملی کردن این آگاهی‌ها در جهت پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و حفظ سلامت آنها در دوران حساس بارداری، انجام گیرد.کلید واژه ها:آگاهی،نگرش،عملکرد،زنان، بهداشت دهان و دندان،بارداری

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47686

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید