اعضای بدن یک قمی دیگر اهدا شد

اعضای بدن یک قمی دیگر اهدا شد

شانزدهمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال ١٣٩٩ استان قم، مرحوم مغفور شادروان ذبیح اله محمودی ٥٠ ساله بود که این اقدام خدا پسندانه انجام شد.

پلمب یک استخر در قم

پلمب یک استخر در قم

یک واحد استخر در قم به دلیل عدم توجه به مسائل بهداشتی و اخذ مجوزهای لازم پلمب شد.

اعضای بدن جوان قمی اهدا شد

اعضای بدن جوان قمی اهدا شد

ولی اله صمدی کارشناس مسوول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم: پانزدهمین مورد اهدای عضو در قم، توسط روح الله حاج رضایی جوان ۳۸ ساله قمی انجام شد.