• 1399/11/21 - 10:31
  • 1339
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آلپینیا (Alpinia officinarum) بر پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی تایپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزوتوسین/ فاطمه عطاری

اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آلپینیا (Alpinia officinarum) بر پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی تایپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزوتوسین/ فاطمه عطاری

مقدمه: اهمیت گیاهان دارویی و مشتقات آنها از سالیان گذشته در درمان بیماری‌‌های مختلف ازجمله دیابت و عوارض ناشی از دیابت بر‌همگان آشکار است و تحقیقات متعددی برای جایگزینی و دستیابی به دارو‌های جدید با کارایی بیشتر و عوارض دارویی کمتر در حال انجام است. گیاه Alpinia officinarum Hance که به خانواده‌ی زنجبیل ( zingibraceae ) تعلق دارد در جنوب شرقی آسیا به عنوان گیاه سنتی در ناراحتی‌‌هایی مانند درد شکم، استفراغ، اسهال و دیسانتری شناخته می‌شود. بر‌روی اثراتی از گیاه از جمله کاهش قند خون و اثرات آنتی اکسیدانی تحقیقاتی صورت گرفته. با وجود این، هیچ داد‌ه ای در خصوص اثرات ضد ‌هایپرلیپیدمی گونه A. officinarum در موش‌های دیابتی گزارش نشده است. در مطالعه اخیر اثر ضد ‌هایپرلیپیدمی عصاره‌ی هیدرو الکلیک Alpinia officinarum بر روی موش‌های دیابتی تایپ 2 که توسط (NA/STZ) nicotinamide/streptozotocin دیابتی شده اند، بررسی شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 180-250 گرم به صورت تصادفی انتخاب شد و به 6 گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل سالم: حیوانات سالم دست نخورده؛ گروه دوم کنترل دیابتی: ایجاد دیابت با تزریق داروی نیکوتینامید- استرپتوزوتوسین. گروه سوم: موش‌های دیابتی که توسط گلی‌بنکلامید (0.25 mg/Kg)درمان شدند، گروه چهارم: موش‌‌های دیابتی با دریافت عصاره به میزان (100 mg/Kg)، گروه پنجم: موش‌‌های دیابتی با دریافت عصاره به میزان (200 mg/Kg)، گروه ششم: موش‌‌های دیابتی با دریافت عصاره به میزان (500 mg/Kg).در گروه‌های تیمار 4,5,6 حیوانات عصاره و در گروه 3 گلی‌بنکلامید را از طریق گاواژ معدی به مدت 28 روز دریافت کردند. در پایان دوره پروفایل لیپیدی بررسی گردید. نتایج: نتایج حاکی از کاهش معنی‌دار سطح لیپید‌‌های سرمی در موش‌های صحرایی دیابتی در مقایسه با کنترل دیابت در گروه تحت درمان با عصاره آلپینیا است. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که عصاره آلپینیا دارای اثرات ضد هیپرلیپیدمی معنی دار (p < 0.05)در موش‌های صحرایی دیابتی تایپ 2 است.کلیدواژه: آلپینیا آفیسیناروم، ‌هایپولیپیدمیک، استرپتوزوتوسین

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 39546

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید