فایل های آئین نامه ها را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید:

آیین نامه شورای برنامه ریزی

آیین نامه سلامت